You are hereSZZO3

SZZO3

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Quantum and nonlinear optics

Department/Abbreviation: OPT/SZZO3

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation:

Course review:
Klasická teorie koherence, funkce vzájemné koherence, časová koherence, prostorová koherence, interferenční zákon pro částečně koherentní svazky, šíření částečně koherentního světla, Wienerova--Chinčinova věta, van Cittertova--Zernikeova věta, úplná koherence, částečná polarizace. Pravděpodobnostní rozdělení intenzity záření termálního zdroje, intenzitní korelace termálního záření, Hanbury Brownův-Twissův experiment, integrovaná intenzita, Mandelova fotodetekční rovnice. Einsteinova kvantová teorie laseru, inverze populace, tříhladinový a čtyhladinový laser, zesílení světla a práh generace v laseru, saturace záření v laseru, stabilita generace záření z laseru, nelineární dynamika laseru, konkurence a kooperace při generaci. Fotonová statistika laseru a maseru, Bose-Einsteinova a Poissonova statistika laseru a její měření, koherentní stavy s termálním šumem a jejich homodynní detekce, Jaynes-Cumminsův model, maser, vakuové Rabiho oscilace, kolaps a oživení. Interakce elektromagnetického pole v nelineárním prostředí: Maxwellovy a vlnové rovnice v nelineárním prostředí, dielektrické susceptibility vyšších řádů a jejich vlastnosti, pamět' nelineárního prostředí. Nelineární optické jevy 2. řádu: optické parametrické procesy, generace 2. harmonické a sub-harmonické, frekvenční konverze, parametrická generace a zesilování, fázové sladění. Nelineární jevy vyšších řádů: samofokuzace, Kerrův jev, vícefotonová absorpce a emise, Ramanův a Brillouinův rozptyl, čtyřvlnové směšování, fázová konjugace, optické solitony, optická bistabilita. Stlačené stavy světla, definice, generace stlačených stavů, vlastnosti a aplikace, homodynní detekce, fotonová statistika, šíření stlačených stavů, interference stlačených stavů a kvantová provázanost, Gaussovské stavy a Wignerova funkce, Gaussovské kvantové operace. Fockovy stavy světla, definice, generace Fockových stavů, detekce neklasického charakteru, negativita Wignerovy funkce, detekce počtu fotonů, interference Fockových stavů, lineární kvantová optika se stavy jednotlivých fotonů.