You are hereSZZM1

SZZM1

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Prob., Stat. & Research Meth. in Optom.

Department/Abbreviation: OPT/SZZM1

Year: 2021

Guarantee: 'doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Náhodný jev, veličina, vektor. Funkce náhodných veličin. Číselné charakteristiky náhodných veličin a náhodných vektorů. Vybraná rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin. Limitní věty. Úvod do matematické statistiky; náhodný výběr, výběrové charakteristiky. Základy teorie odhadu; bodový a intervalový odhad, metody stanovení bodového odhadu. Základy testování statistických hypotéz; nulová a alternativní hypotéza, chyba 1. a 2. druhu, parametrické a neparametrické testy, PC aplikace. Statistická analýza nominálních dat a ordinálních dat, příslušné testy. Statistická analýza metrických dat, závislost mezi jevy, regresní a korelační analýza, testy koeficientů korelace. Kvalitativní a kvantitativní výzkum v optometrii. Stanovení výzkumného problému, stanovení hypotézy. Metody sběru dat, zásady dotazníkového šetření.