You are hereSZZ1D

SZZ1D

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: General Physics

Department/Abbreviation: OPT/SZZ1D

Year: 2021

Guarantee: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Annotation: Základní tematické okruhy: Mechanika, Termodynamika a molekulová fyzika, Elektřina a magnetismus, Atomová a jaderná fyzika, Základy kvantové teorie.

Course review:
Mechanika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů: pohyb, vztažná soustava, trajektorie, rychlost a zrychlení, volnýpád, Newtonovy pohybové zákony, impulz, hybnost, energie, výkon, zákony zachování. Mechanika tuhého tělesa: skládání sil, dvojice sil, moment síly, podmínka rovnováhy, jednoduché stroje, těžiště, moment setrvačnosti, moment hybnosti a energie rotujícího tělesa, Steinerova věta, dynamika tuhého tělesa, setrvačník. Planety a hvězdy, Keplerovy zákony, Newtonův gravitační zákon, gravitační pole, intenzita, potenciál, energie, kosmonautika, kosmické rychlosti. Mechanika tekutin: Pascalův zákon, hydrostatický a barometrický tlak, Archimédův zákon, laminární a turbulentní proudění, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, Venturiho jev, odpor a vztlak při proudění, princip křídla, povrchové jevy, kapilarita. Termodynamika a molekulová fyzika: teplo, teplota, tepelná kapacita, vnitřní energie, práce, látkové množství, ideální plyn, stavová rovnice, Van der Waalsova rovnice, hlavní věty termodynamiky, Carnotův cyklus, entropie, fázové přechody, fázový diagram. Kmitání a vlnění: oscilátor, rovnice harmonických kmitů, rovnice výchylky, amplituda, fáze, skládání kmitů, vlnění podélné a příčné, vlnová rovnice, rovnice výchylky, Huygensův princip, odraz a lom vlnění, postupná a stojatá vlna, interference, ohyb, Dopplerův jev, základy akustiky, zvuk, tón, souzvuk, intenzita a hladina intenzity zvuku, sluchový orgán, infrazvuk a ultrazvuk. Elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrostatické pole, intenzita, potenciál, elektrostatická indukce, kondenzátor, kapacita, el. proud stejnosměrný a střídavý, vodivost, Ohmův zákon, zdroj EMN, Kirchhoffovy zákony, práce a výkon el. proudu, vedení elektřiny v kovech, elektrolytech, polovodičích, plynech a ve vakuu. Magnety, magnetické pole, geomagnetismus, látky paramagnetické, diamagnetické a feromagnetické, elektromagnetismus, Ampérův zákon, Lorentzova síla, elektromotor, reproduktor, Faradayův zákon, generátor, dynamo, cívka, indukce, transformátor, oscilační obvody, Maxwellovy rovnice, elektromagnetické vlny. Základy kvantové fyziky, korpuskulárně vlnový dualismus, Schrödingerova rovnice, Heisenbergovy relace neurčitosti, nerozlišitelnost částic, kvantování elektronových drah, Bohrův model atomu vodíku, atomy s více elektrony, zářivé jevy v atomovém obalu, lasery, jádro atomu, radioaktivní rozpad, jaderné procesy a energetika, ionizující záření, dozimetrie, elementární částice, interakce, zákony zachování.