You are hereSZDB2

SZDB2


Course: Optické měřící metody a spektroskopie

Department/Abbreviation: OPT/SZDB2

Year: 2020

Guarantee: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Annotation: Základy optických měřících metod a spektroskopie.

Course review:
1. Základní fotometrické, radiometrické a spektroradiometrické veličiny jejich vzájemné vztahy a jednotky. Geometrické a fotometrické parametry optických soustav. 2. Charakteristiky optického záření, parametry světelných zdrojů a jejich měření, zdroje záření. Záření absolutně černého tělesa. Použití světelných zdrojů pro kalibrace vlnových délek a intenzit ve spektroskopii. 3. Základní mechanismy detekce světelného záření. Základní parametry detektorů a jejich měření. Detektory používané ve spektroskopii. Charakterizace signálu a šumu. Chyby měření, kalibrace detektorů. 4. Měření přímosti a rovinnosti, měření úhlů, funkce a použití autokolimátoru, goniometru a teodolitu. Princip a aplikace metod koherenční zrnitosti a moiré. 5. Měření parametrů optických soustav, geometrické a vlnové aberace optických soustav a jejich měření, způsoby hodnocení zobrazovacích vlastností, způsoby měření funkce optického přenosu. 6. Dvousvazková a více svazková interferometrie, základní typy interferometrů, interferenční měření délek, posuvů a nehomogenity prostředí, metody holografické interferometrie. 7. Různé metody výběru vlnových délek a jejich porovnání z hlediska spektrálního rozlišení a volného spektrálního intervalu a energetické optiky. Étendue spektrografů a interferometrů. 8. Absorpční a interferenční filtry (Fabry-Perotovy filtry), charakteristika a použití. Rozklad světla hranolem a difrakční mřížkou a jejich úhlová disperze. 9. Difrakční mřížka. Mřížková rovnice. Disperze a teoretické spektrální rozlišení difrakční mřížky. Základní typy monochromátorů a spektrografů. Spektrální rozsah a rozlišení monochromátorů. 10. Přehled použití interferometrů ve spektroskopii. Princip a použití Fabry-Perotova interferometru. Spektrální rozsah a spektrální rozlišení Fabry-Perotova interferometru. 11. Princip a použití Michelsonova interferometru ve spektroskopii. Výpočet spektra z interferogramu, spektrální rozsah a rozlišení. 12. Přehled základních spektroskopických metod, absorpční a emisní spektroskopie, luminiscence a Ramanův rozptyl. Měření optického signálu ve spektroskopii. Temný signál, signál pozadí a analytický signál.