You are hereSZDA3

SZDA3


Course: Optické systémy, měření a technologie

Department/Abbreviation: OPT/SZDA3

Year: 2020

Guarantee: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Annotation: Základy optických systémů, optických měření a technologií.

Course review:
1. Stavba oka, optická soustava oka, akomodace, spektrální citlivost a rozlišovací schopnost oka, vnímání barev, chromatický trojúhelník, aditivní a subtraktivní vytváření barev. 2. Základní fotometrické a radiometrické veličiny a jednotky, vyzařovací zákony černého tělesa, Lambertův zářič, barevná teplota, fotometrické zákonitosti šíření světla v optických soustavách. Nekoherentní světelné zdroje, žárovkové a luminiscenční světelné zdroje, zdroje buzené elektrickým výbojem. 3. Funkce a použití základních optických přístrojů. Základní typy, konstrukční prvky a optické parametry lupy, dalekohledu, mikroskopu, spektrálního přístroje a fotografických přístrojů. Optické parametry snímacích objektivů. 4. Princip činnosti a způsoby rozdělení laserů, příklady využití laserů ve vědě a technice. Vlastnosti laserového záření, gaussovské svazky a jejich parametry, fokusace a kolimace laserových svazků, princip prostorové filtrace, konstrukce laserových rozšiřovačů a prostorových filtrů. 5. Optické, mechanické, chemické a jakostní vlastnosti optických materiálů, výroba a vlastnosti optického skla. Způsoby hodnocení homogenity, bublinatosti, šlírovitosti, dvojlomu a spektrální propustnosti skla. 6. Technologické operace a kinematika pro opracování sférických optických ploch, technologie výroby asférických ploch. Výrobní výkresy optických dílů. 7. Pomocné materiály v optické technologii, výroba nástrojů a technologické podmínky jejich použití. Stavba, vlastnosti a metody zpracování plastických hmot. 8. Měření indexu lomu a disperze goniometrickými, refraktometrickými a interferenčními metodami. Měření ohniskové vzdálenosti optických prvků Abbeovou, Besselovou a Porrovou metodou. 9. Interferometrické a neinterferometrické metody určení tvaru optických ploch, měření tloušťky kontaktními a bezkontaktními metodami, měření úhlů optických hranolů a klínů, měření deviace. 10. Měření geometrických parametrů optických soustav, určení polohy ohnisek a hlavních rovin, vinětace, zorného pole, numerické apertury a zkreslení. Stanovení zvětšení lupy, mikroskopu a dalekohledu. 11. Hodnocení kvality zobrazovacích soustav, určení kontrastu a rozlišovací schopnosti. Funkce obrazu bodu, štěrbiny a hrany, optická funkce přenosu. Metody měření optických vad. Určení spektrální propustnosti a parazitního světla. 12. Zdroje a detektory optického záření, typy zdrojů, základní fotometrické a radiometrické veličiny a jejich měření. Základní typy detektorů, citlivost, kvantová účinnost, šum, detektivita, spektrální závislost.