You are hereMMF

MMF

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Mechanics and Molecular Physics

Department/Abbreviation: OPT/MMF

Year: 2021

Guarantee: 'doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.'

Annotation: Introduction to physics

Course review:
1. Kinematika hmotného bodu: mechanický pohyb, prostor a čas, hmotný bod, souřadnicové soustavy, poloha, rychlost, zrychlení, rovnoměrný pohyb, zrychlený pohyb, tíhové zrychlení, volný pád, šikmý vrh, pohyb po kružnici, obecný pohyb. 2. Dynamika hmotného bodu: Newtonovy pohybové zákony, hybnost, síla, moment hybnosti, Newtonovy pohybové rovnice, Galileiova transformace, skládání rychlostí, inerciální a neinerciální vztažná soustava, práce a energie, zákony zachování. 3. Statika: pákové pravidlo, silová přímka a rameno síly, skládání sil, dvojice sil, moment síly, podmínka statické rovnováhy, těžiště. 4. Mechanika soustavy hmotných bodů: stupeň volnosti, hmotný střed, pohybové rovnice, kinetická a potenciální energie, fázový prostor, srážky těles. 5. Mechanika tuhého tělesa: tuhé těleso, stupně volnosti, těžiště, otáčivý pohyb kolem pevného bodu a pevné osy, kinetická energie tuhého tělesa, moment setrvačnosti, Steinerova věta, fyzické a matematické kyvadlo. 6. Gravitace: gravitační pole, Keplerovy zákony, Newtonův gravitační zákon, intenzita a potenciál gravitačního pole, práce v gravitačním poli. 7. Kmitání: kmitavý pohyb, amplituda a fáze kmitu, perioda, frekvence a úhlová frekvence, harmonický kmitavý pohyb, tlumený harmonický kmitavý pohyb a aperiodický tlumený pohyb, vynucený harmonický kmit, rezonance, skládání kmitů. 8. Vlnění: postupné vlnění, vlnění příčné a podélné, vlnová délka, vlnové číslo, polarizace vlnění, interference vlnění, fázová rychlost, grupová rychlost, disperze, rovinná vlna, vlnový vektor, Huygensův princip, odraz a lom vlnění, vlnová rovnice, Dopplerův jev. 9. Mechanika kontinua: kontinuum, deformace kontinua, napětí, Hookův zákon, ideální tekutina, hydrostatický tlak, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, reálné kapaliny. 10. Kinetická teorie plynu: ideální plyn, stavová rovnice, rozdělení rychlostí, tlak a teplota, transportní vlastnosti, reálný plyn. 11. Kapaliny a pevné látky: struktura kapalin, transportní vlastnosti kapalin, povrchové jevy a jevy na rozhraní, kapilarita, struktura pevných látek, krystalografické soustavy, mechanické a tepelné vlastnosti pevných látek.