You are hereLTE

LTE


Course: Laser Technology

Department/Abbreviation: OPT/LTE

Year: 2020

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Annotation:

Course review:
Předmět se zabývá problematikou laserů z hlediska jejich principů, technických parametrů a charakteristik. Uvedeny jsou také vybrané oblasti využití laserové techniky se zaměřením zejména na interakce záření s tkáněmi se zvýšenou pozorností na aplikace v oftalmologii a dále využití laserové techniky v oční diagnostice. Obsah: 1. Úvod, základní pojmy, podstata a výklad pojmu koherentní záření, jeho generace a srovnání s klasickým nekoherentním zářením 2. Vysvětlení pojmu oscilace a generace elektromagnetického záření obecně, odlišnost elektronického zesílení signálu v porovnání s koherentním zesílením signálu a oscilací, kladná zpětná vazba, pojem resonance v elektronice a optice, podstata a význam stimulované emise, laserové zesílení s prostorově rozloženým ziskem, aktivní látka, energetické hladiny v látce 3. Absolutně černé těleso a Planckův zákon, LED dioda - zdroj kvazimonochromatického záření, subjektivní určení a vyhodnocení Planckovy konstanty lidským okem s využitím LED diod odlišných barev. Určení okamžiku přechodu černobílého a barevného vidění 4. Měření parametrů rezonátoru HeNe laseru spektrálním analyzátorem, výpočet a určení rezonanční podmínky rezonátoru, módy rezonátoru a gausovský svazek 5. Demonstrace pevnolátkových a plynových laserů, ukázka a měření parametrů výkonového argonového laseru Innova 300C-Coherent 6. Porovnání záření LED diody a laserové diody, fyzikální podstata vzniku záření v diodovém rozhraní PN -generace záření v polovodičích, mechanismus stimulované emise v polovodičích 7. Energie a výkon pulsu, pulsní a kontinuální režim laseru, pojem koherence, interference koherentního záření, Michelsonův a Machův-Zehnderův interferometr 8. Počítačové vidění, snímací senzory CMOS a CCD, stereovidění, laserového záření v holografii - experimentální realizace digitálního hologramu 9. Interakce laserového záření s tkání, UV lasery a jejich aplikace v biologii a medicíně, mezní parametry 10. Lasery v dermatologii a oftalmologii - typy využívaných interakcí, typy laserů, odpovídající indikace 11. Nitrooční laserové zákroky - typy interakcí, typy laserů, odpovídající indikace, měření účinků interakcí 12. Využití koherentního záření a laserové techniky ve vyšetřování a diagnostice v oftalmologii