You are hereAS

AS


Course: Aplikovaná statistika

Department/Abbreviation: OPT/AS

Year: 2020

Guarantee: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Annotation: Předmět přímo navazuje na znalosti a dovednosti získané v předmětu Pravděpodobnost a statistika. Je zaměřen na rozšíření znalostí o vybrané pokročilejší metody zpracování dat s důrazem na jejich praktickou aplikaci a na posílení odpovídajících praktických dovedností. Studenti se naučí vybrat vhodnou statistickou metodu, data touto metodou zpracovat za podpory software a výsledky správně interpretovat z pohledu statistického i klinického.

Course review:
Opakování vybraných okruhů z předmětu Pravděpodobnost a statistika s ohledem na aplikace v optometrii. Pokročilejší metody statistického testování hypotéz (jedno/více faktorová ANOVA, ANOVA pro opakovaná měření, neparametrické alternativy; test dobré shody/nezávislosti chí-kvadrát, kontingenční tabulky), předpoklady/podmínky jejich použitelnosti a další související statistické testy (testy normality, sféricity; post-hoc testy); klinická interpretace výsledků. Srovnání dvou měřicích metod, opakovatelnost měření (korelace, Bland-Altmanova analýza). Hodnocení diagnostických testů (sensitivita, specificita, ROC křivka). Plánování experimentu/sběru dat s ohledem na použité statistické metody. Jednotlivé metody a postupy jsou demonstrovány řešením konkrétních úloh (vč. volby vhodné metody a klinické interpretace výsledků) s podporou statistického software. Studenti se prakticky seznámí se statistickými funkcemi tabulkového procesoru MS Excel a s možnostmi pokročilé analýzy dat pomocí software Statistica.