You are hereSZZUB

SZZUB

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Pedagogical-Psychological Basis

Department/Abbreviation: KEF/SZZUB

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.', 'RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.', 'doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
- Pedagogika jako vědní obor. Historie pedagogiky. Aktuální problémy a otázky pedagogiky. - Základy a metody kvantitativně a kvalitativně orientovaného výzkumu v pedagogice, základy statistiky. - Faktory formování lidského jedince. Funkce výchovných cílů, jejich třídění a struktura. - Analýza výchovného procesu - etapy, zásady, efektivita. - Systém českých kurikulárních dokumentů. Klíčové kompetence v RVP. Vysvětlení pojmů: klíčové kompetence, odborné kompetence, vzdělávací oblast, průřezové téma, profil absolventa, učební úlohy, výukové cíle. - Osobnost učitele a vychovatele. Aktuální problémy pedagogické profese. Kázeň a autorita ve výchově, reflexe a sebereflexe. - Osobnost vychovávaného jedince a její individualita. Práce s jedinci se specifickými potřebami, společné vzdělávání. - Pedagogická komunikace. Asertivita. - Problematika rizikového chování, systém prevence, syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte z pedagogického hlediska. - Metody a organizační formy výuky a jejich klasifikace, didaktické prostředky, výhody a nevýhody. - Diagnostika, hodnocení, zkoušení, didaktický test. - Stávající trendy vzdělávací politiky ČR (analýza stěžejních dokumentů). Význam ISCED, Školská soustava v ČR (zřizovatelé škol a školských zařízení). - Základní psychologické pojmy. Přehled základních psychologických směrů a jejich představitelů. - Psychologická charakteristika osobnosti. Přístupy ke studiu osobnosti. - Poznávací procesy a jejich charakteristika - čití a vnímání, představy a fantazie, paměť. - Poznávací procesy a jejich charakteristika ? pozornost a vědomí, myšlení a inteligence. - Temperament, přehled základních typologií. - Oblast citů a jejich význam v životě. Dělení a vlastnosti citů, fyziologie citů, pojem emoční inteligence. Emoce a motivace. - Vývojová psychologie, její metody. Determinace psychického vývoje člověka. Zrání a učení. Vývojová periodizace. - Zvláštnosti dětské psychiky. - Psychologická charakteristika období dospívání ? prepuberta, puberta, adolescence (tělesné změny, kognitivní, (identita, kognitivní, emocionální a sociální vývoj). - Socializace, formy socializace a její činitelé Základní principy verbální a neverbální komunikace. - Jedinec v sociální skupině. Znaky a klasifikace sociálních skupin.