You are hereCSD

CSD


Course: Cvičení ke školní didaktice

Department/Abbreviation: KEF/CSD

Year: 2020

Guarantee: 'prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.'

Annotation:

Course review:
Didaktický trojúhelník. Osobnost žáka. Osobnost učitele, kompetence, sebereflexe, autorita. Pedagogická komunikace ainterakce ve výuce. Motivace ve výuce. Výukové cíle (taxonomie, vlastnosti). Učivo. Učební úlohy (taxonomie, formulace, posouzení souboru učebních úloh). Organizační formy a metody výuky a jejich výběr. Materiálně didaktické prostředky (učebnice). Didaktické zásady. Diagnostika vědomostí a dovedností žáků. Učitelova příprava na výuku. Realizace výuky.