You are hereSZZM7

SZZM7

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Molecular Biology

Department/Abbreviation: KBF/SZZM7

Year: 2021

Guarantee: 'doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.'

Annotation:

  • Replication of DNA
  • Transcription
  • Translation
  • Reverse transcription
  • Regulation of transcription
  • Reparation of damage of DNA
  • Sequenation of DNA
  • Cloning of DNA
  • PCR technique
  • Utilization of microorganisms in molecular biology

Course review:
1. Základy genetiky. Uložení genetické informace, centrální dogma molekulární biologie, chromozómy, mitóza, meióza, gen, alela, genotyp a fenotyp, struktura DNA, superhelikální struktura v prokaryotech a eukaryotech. 2. Replikace DNA. Princip replikace, uvolnění vláken, vytvoření primeru, výstavba vláken, vedoucí vlákno, opožďující se vlákno, odštěpení a náhrada primeru, spojení Okazakiho fragmentů, rychlost replikace u prokaryotních a eukaryotních organizmů, telomery, opravy chyb při replikaci. 3. Transkripce. Princip transkripce, iniciace, promotor, ?-faktor, elongace, terminace, -faktor, regulace transkripce u prokaryot, aktivátory, represory, operony, regulace transkripce u eukaryot, introny, exony, splicing. 4. Translace. Kodony, vliv mutace, inzerce, delece, transferová RNA, její struktura, ribosomy, fáze translace, nabití tRNA, iniciace, elongace, terminace, posttranslační modifikace, transport proteinů do organel, rozpoznávací sekvence. 5. Reverzní transkripce. Princip reverzní transkripce, reverzní transkriptáza, technika RT-PCR, poly-A konec, syntéza komplementární DNA, význam reverzní transkripce pro vyhledávání genů a při diagnostice RNA virů. 6. Sekvenace DNA. Metody sekvenování DNA, metoda chemického štěpení, označení vláken, sestavení sekvence po chemickém štěpení, metoda terminace řetězce DNA, detekce analyzované sekvence, sekvenace dlouhých úseků DNA. 7. Genové manipulace. Fragmentace DNA, restrikční endonukleázy, analýza DNA, elektroforéza, southern-blotting, denaturace DNA, hybridizace DNA se sondou, využití hybridizačních technik. 8. Technika PCR. Princip techniky polymerázové řetězové reakce, denaturace, nasednutí primerů (annealing), elongace, reagencie pro PCR, praktické možnosti využití techniky PCR, možnosti vnesení mutace do genu. 9. Klonování DNA. Klonovací vektory, vkládání genetické informace do hostitelských organismů, plasmidy, bakteriofágy, kosmidy, selekce hostitelských organismů, DNA knihovny, DNA čipy. Mikroorganismy využívané v molekulární biologii, zmnožení DNA, heterologní exprese proteinů rozpustných a membránových, tvorba a využití fúzních proteinů. 10. Buněčný cyklus a buněčné dělení. Charakteristika jednotlivých fází. Mitóza a meióza. Regulace buněčného cyklu.