You are hereOSP1

OSP1

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Optické spektroskopie 1

Předmět: Optické spektroskopie 1

Katedra/Zkratka: KEF/OSP1

Rok: 2021 2022

Garant: 'doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.'

Anotace: Student získá základní informace o absorpční a fluorescenční spektroskopii a metodách pro jejich použití v moderní biochemii a biologii.

Přehled látky:
1. Úvod (co a k čemu jsou spektroskopie, interakce světla s hmotou, energie světelného záření, používané jednotky, UV/VIS/NIR oblast spektra) 2. Zdroje a detektory světla (spektrální omezení, lasery, diody, lampy, synchrotronové záření, kontinuální, pulsní, modulované světlo, metoda zeslabené totální reflexe, monochromátory, principy detekce světla, fotonásobiče, fotodiody, CCD kamery) 3. Absorpční spektroskopie (odvození Lambert-Beerova zákona, prezentace spekter, vybělování, přechodová absorpce, experimentální uspořádání v absorpční spektroskopii experimentální technika absorpční spektroskopie) 4. Absorpce biologicky významných látek, vnímání barev, detekce světla živými organismy. Písemka 5. Luminiscence. Fenomén luminiscence, Jablońského diagram, rozdělení luminiscencí, rozdělení fotoluminiscencí, zpožděná fluorescence, základní charakteristiky luminiscence. 6. Experimentální technika pro měření fotoluminiscence. Experimentální uspořádání v luminiscenční spektroskopii (srovnání s absorpční), spektrální omezení, zdroje, monochromátory, vzorky, detektory, další optické elementy, 7. Měření fluorescence při excitaci kontinuálním světlem ("steady-state") (intenzita, excitační, emisní, synchronní spektrum, kvantový výtěžek), 8. Měření fluorescence při excitaci pulzním světlem ("time-domain") (kinetika, DAS, TRES), 9. Měření fluorescence při excitaci harmonicky modulovaným světlem ("phase-domain") 10. Fluorofory. Přirozené fluorofory, fluorescenční sondy a značky, senzory, fluorescenční proteiny. Písemka 11. Měření s polarizovaným světlem (anizotropie, rotační korelační čas, Perrinova rovnice, časově rozlišené měření) 12. Zhášení fluorescence (statické, dynamické, Stern-Volmerova rovnice) 13. FRET 14. Fluorescenční mikroskopie (konfokální, FLIM, STED) 15. Měření fluktuací intenzity (FIDA, FCS, FRAP) 16. Spektroskopie jednotlivých molekul. 17. Multifotonová excitace fluorescence. 18. Vliv solventu Písemka Hodnocení písemek (max. 60 bodů) A: 54,5 - 60 B: 48,5 - 54 C: 42,5 - 48 D: 36,5 - 42 E: 30,5 - 36 F: 0 -30