You are hereBMAG

BMAG


Nanomagnetismus

Předmět: Nanomagnetismus

Katedra/Zkratka: KEF/BMAG

Rok: 2020 2021

Garant: 'doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.'

Anotace: Magnetické vlastnosti nanostruktur.

Přehled látky:
1. Úvod do nanomagnetismu. 2. Izolované magnetické momenty. 3. Problematika okolního prostředí a jeho vliv na magnetické vlastnosti. 4. Magnetické interakce. 5. Uspořádání a magnetické struktury. 6. Měření magnetického uspořádání. 7. Magnetická uspořádání a porušená symetrie. 8. Magnetické vlastnosti nanostrukturních materiálů (povrchové a jevy spojené s konečným rozměrem částic, motivace a anizotropie ultramalých systémů, jednodoménovost, superparamagnetismus, kolektivní magnetické excitace, povrchové jevy, spinové sklánění, mezičásticové interakce (Chantellův model, popis interakcí, DBF model, M?rupův model, porovnání DBF a M?rupova modelu, režim silných mezičásticových interakcí)). 9. Kvantové fázové přechody, magnetické vlastnosti tenkých filmů a několikanásobných 10. Magnetorezistance (spontánně spinově rozštěpené vodivostní a valenční pásy, magnetoresistance feromagnetik, anizotropní magnetoresistance (AMR), obrovská magnetoresistance (GMR), výměnná anizotropie, kolosální magnetoresistance (CMR), extraordinární Hallův jev). 11. Frustrace, spinová skla a neuspořádané magnetické nanostruktury. 12. Magnetooptické jevy v nanostrukturách. 13. Organické magnety a základy spintroniky. 14. Oxidy železa - kandidáti magnetických nanostruktur pro praktické využití.

Doporučení ke studiu nanotechnologií

Nanotechnologie jsou v současné době bouřlivě se rozvíjející oblastí vědy. K plnému pochopení jejich problematiky a rozsahu bohužel nestačí učebnice či přednášky, ale je třeba sledovat i aktuální vědecké informace. Proto zde uvádíme vybrané zdroje, které mohou posloužit bližším zájemcům.