You are hereStudium / Pro studenty / Témata závěrečných prací

Témata závěrečných prací


Katedra experimentální fyziky a Společná laboratoř optiky nabízejí řadu témat závěrečných prací pro všechny obory a stupně studia fyziky na Přírodovědecké fakultě.
(Najetím myší na tlačítko v následující tabulce se zobrazí bublinová nápověda, kliknutím na vybrané tlačítko se přenesete do příslušného článku.)

Aplikovaná fyzika

 

Nanotechnologie

 

Přístrojová fyzika

 

Počítačová fyzika

 

Učitelství fyziky

 

Biofyzikální obory

 

Optické obory

Témata závěrečných prací ve Společné laboratoři optiky (AKTUALIZOVÁNO) sticky icon

Přehled témat závěrečných kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových a disertačních) nabízených Společnou laboratoří optiky byl přepracován a umístěn na web SLO.

Témata závěrečných prací - teoretická kvantová optika

Šíření fotonů ve vázaných neuspořádaných vlnovodech
(Vlnovodné optické struktury umožňují efektivně vést a směřovat šířící se fotony od jejich zdroje k místu jejich detekce. Vzájemná vazba mezi vlnovody otevírá možnost realizovat “simulovat” jiné fyzikální systémy. Cílem dané práce je numerické modelování šíření částečně koherentních fotonů za podmínek statické a dynamické neuspořádanosti přítomné v systému.)
Školitel: Mgr. et Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. et Ph.D.
Stupeň studia: Bc. nebo Mgr.
Studijní obor: OPT, POCFYZ, AF, NANO

Témata závěrečných prací Skupiny částicové fyziky SLO/UPOL (AKTUALIZOVÁNO)

ilustraceNové téma pro Bc./Mgr. práci nabídnuté Skupinou částicové fyziky SLO/UPOL:

 1. Rekonstrukce kinematiky top-antitop systému
  Cílem Bc. nebo Mgr. práce je srovnat různé metody rekonstrukce čtyřvektorů top kvarků produkovaných v párech top-antitop a rozpadajících se na hadronové jety, lepton (elektron nebo mion) a chybějící příčnou energii v experimentu ATLAS. V tomto rozpadovém kanále je hlavní neznámou podélná hybnost neutrina, a neurčitosti pramenící z kombinatoriky jetů. Od jednoduchých chi-kvadrát přístupů lze prozkoumat lépe definovaný psedo-top kvark koncept a sofistikovanější rekostrukční algoritmy, které dovolují využít konečné rozlišení objektů pozorovaných v detektoru.
  Materiál: http://arxiv.org/abs/1312.5595
  Kontakt: Jiří Kvita, jiri.kvita[z]cern.ch

Témata bakalářských prací - skupina SLO/Auger-CTA

ilustraceNabídka bakalářských prací vypsaných skupinou SLO/Auger-CTA pro studenty oborů Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika a Počítačová fyzika:

 • Analýza dat celoblohových kamer za účelem studia oblačnosti

 • Složení kosmického záření a optika pro fluorescenční teleskopy

 • Analýza dat z robotického dalekohledu FRAM

 • Charakterizace CCD čipů pro přehlídkový dalekohled LSST

Skupina částicové fyziky SLO/UPOL: prezentace výsledků práce a nabídky témat

Dne 31.10.2013 se konal seminář pro studenty fyzikálních oborů a informatiky PřF UP, na kterém členové skupiny částicové fyziky SLO UP a FZÚ AV ČR představili v celkem šesti příspěvcích svůj podíl na výzkumné práci na projektu ATLAS, shrnuli aktuální dosažené výsledky a informovali studenty o možnosti řešení velmi zajímavých témat kvalifikačních prací (bakalářských, magisterských i disertačních).

Téma bakalářské práce: Nelinearita CMOS kamery a interferometrie v bílém světle

Téma bakalářské práce ze skupiny vlnové optiky SLO:

 • Školitel: Pavel Pavlíček
 • Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR v Olomouci
 • Název bakalářské práce: Nastavení a měření nelinearity CMOS kamery
 • Získané dovednosti: Student si osvojí znalosti v oblasti interferometrie a dovednosti v práci s CMOS kamerou.

Podrobnosti najdete v přiloženém souboru.

Témata bakalářských a magisterských prací - technické lasery

Diplomové a bakalářské práce ve spolupráci s firmou MATEX Plzeň, pracoviště Ostrava

Školitel: RNDr. Hana Chmelíčková

 1. Laserové svařování s přídavným drátem
  Práce se věnuje svařování laserovým paprskem s přídavným drátem, tzv. "cold wire". Studován bude vliv rychlosti podávání drátu na geometrii příčného řezu svarem. Dále bude hodnocena citlivost ne přesnost sesazení svařovaných dílů a překlenutelnost mezery u tupých a koutových svarů. Experimentálním materiálem bude obvyklá konstrukční jemnozrnná ocel S355.

Témata disertačních prací pro Aplikovanou fyziku ze SLO

Tento seznam obsahuje aktuální návrhy témat disertačních prací pro doktorské studium v oboru Aplikovaná fyzika nabízené Společnou laboratoří optiky. (Odkazy vedou na podrobnější anotace témat v druhé části článku.)

Témata bakalářských prací ve Skupině nelineární a kvantové optiky

Výzkum Skupiny nelineární a kvantové optiky zahrnuje:

 • Kvantové zpracování informace
  (využití jednotlivých fotonů jako nositelů informace, optická hradla)
 • Studium vlastností ultraslabých optických polí
  (detekce signálu o počtu několika málo fotonů, studium vlastností)
 • Studium nelineárních optických procesů
  (vysoký výkon laseru vzbuzuje v materiálu zajímavé nové efekty)

Skupina má k dispozici moderní laboratoře a špičkové vybavení.

Témata bakalářských a magisterských prací v Laboratoři koherenční zrnitosti

Nabídka diplomových prací

 • Studium vlastností koherenční zrnitosti modifikovaných amplitudovým fraktálovým objektem