You are herePracoviště / Společná laboratoř optiky / SLO - aplikovaná optika

SLO - aplikovaná optika


Přehled činnosti:

 1. Experimentální zařízení pro detekci slabých optických signálů
  1. Fluorescenční detektory
  2. LIDAR
  3. AllSky kamera
  4. Teplotní komora pro měření fluorescence vzduchu
 2. Modelování na fyzikálních experimentech
  1. Modelování Fluorescenčních detektorů na projektu observatoře Pierre Auger
  2. Modelování detektoru ALFA v projektu ATLAS-CERN
 3. Měřící metody a zařízení
  1. Analýza povrchů
   1. Systém CASI
   2. Ruční rozptylometr uScan
   3. Profilometr Talysurf Series 2
   4. Rastrovací konfokální mikroskop LEXT
   5. Nanoindentor
  2. Měření a kontrola parametrů optických prvků
   1. Systém EROS
   2. Hartmanův test
   3. Ronchi test
  3. Měření spektrofotometrických parametrů
   1. Dvousvazkový spektrometr Lambda 850
   2. Optovláknový systém Avantes
  4. Ostatní měřící metody a zařízení
   1. Analyzátor laserových snímků
   2. Zařízení na měření částic v prostředí
   3. Mikroskopická měření
    1. Odměřovací mikroskop Zeiss
    2. Univerzální mikroskop NU2
 4. Optické technologie
  1. Optická dílna
 5. Výkonové laserové technologie
 6. Realizované projekty
  1. CAT
  2. CELESTE
  3. Observatoř Pierre Auger
  4. CLET
  5. AIRFLY
 7. Výuka

Seznam pracovníků skupiny: ZDE

Projekt AUGER: Reportáž ve zprávách na ČT1


Česká televize 21.6.2012 informovala ve večerní zpravodajské relaci Události o projektu AUGER, na jehož uskutečnění se velkým dílem podílí i Společná laboratoř optiky.

Ocenění příspěvku na konferenci EAN 2012

Ve dnech 4. až 7. června se v prostorách hotelu Dvořák v historickém městě Táboře uskutečnil jubilejní 50. ročník mezinárodní konference „Experimental stress analysis“ (EAN 2012), kterou pořádala Česká společnost pro mechaniku společně s Českým vysokým učením technickým v Praze. Za pracoviště Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR se jí zúčastnil jako člen vědeckého výboru prof. Miroslav Hrabovský a se společným příspěvkem Mgr. Jan Tomáštík a Dr. Radim Čtvrtlík.

FullSky snímky noční oblohy z Farma Aar (Namibie - jižní Afrika)

Snímky noční oblohy fullsky kamery z farmy Aar v Namibii. Data slouží k analýze oblačnosti a jasu noční oblohy. Výsledky budou použity pro výběr vhodného místa vybudování observatoře CTA (Cherenkov Telescope Array), viz http://www.cta-observatory.org.

Systém je osazen kamerou G1-2000, fy. Moravské přístroje a.s., Zlín, fish-eye objektivem FUJINON YV2.2x1.4A-SA2. Měření probíhá každou noc, začíná po astronomickém soumraku a končí úsvitem. Uvedené fotografie jsou vzhledem k špatnému internetovému připojení komprimované. Data z druhého místa - San Antonio de los Cobres (severní Argentina) nejsou dostupná vzhledem k prakticky "nulovému" připojení k internetu.

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
4
5
6
7
8
9
graph
temperature

Data z nočních měření světelného pozadí

Data z nočních měření světelného pozadí fluorescenčních teleskopů Los Leones, Los Morados, Loma Amarilla a Coihueco observatoře Piere Auger s využitím kamer BGcam vyvinutých ve Společné laboratoři optiky. Data jsou online přenášena během nočního měření, přes den zůstávají poslední noční data.

Detekce kosmického záření v Projektu Auger - animace

Animace znázorňuje průběh velké spršky kosmického záření a její detekci polem detektorů projektu Auger (Pierre Auger Cosmic Ray Observatory Engineering Array).

Témata bakalářských a magisterských prací - technické lasery

Diplomové a bakalářské práce ve spolupráci s firmou MATEX Plzeň, pracoviště Ostrava

Školitel: RNDr. Hana Chmelíčková

 1. Laserové svařování s přídavným drátem
  Práce se věnuje svařování laserovým paprskem s přídavným drátem, tzv. "cold wire". Studován bude vliv rychlosti podávání drátu na geometrii příčného řezu svarem. Dále bude hodnocena citlivost ne přesnost sesazení svařovaných dílů a překlenutelnost mezery u tupých a koutových svarů. Experimentálním materiálem bude obvyklá konstrukční jemnozrnná ocel S355.

Technický boroskop – optická část zařízení na monitorování spalovacích procesů

Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích techniky a průmyslu (tepelné elektrárny, teplárny, cementárny, chemické provozy, spalovny odpadu, hutnictví apod.) se v současné době neobejde bez zařízení, které spalovací proces v reálném čase sleduje, přičemž na základě fyzikálních zákonitostí, spojených s hořením plamene, umožňuje ovlivňování tohoto procesu tak, aby při maximální účinnosti spalování paliva bylo dosaženo minimálního znečištění ovzduší.

Měření luminozity urychlovače LHC v CERN detektorem ALFA

Česká republika se aktivně podílí na experimentech probíhající na LHC. Nejvýznamnější roli hrají Akademie věd ČR, ČVUT Praha a Univerzita Karlova v Praze. Od ledna 2010 je členem projektu ATLAS i Univerzita Palackého v Olomouci v rámci RCPTM. Naše skupina je zapojena do simulací, měření a vyhodnocování dat na tzv. předřazeném detektoru ALFA, který je určen pro absolutní kalibraci luminozity (intenzity) protonových svazků pro detektor ATLAS.

Exkurze do laboratoří klasické i kvantové optiky

V rámci exkurzí do Společné laboratoře optiky UP Olomouc a FzÚ AV ČR mají studenti středních škol možnost seznámit se s moderním vybavením a nahlédnout pod pokličku současného výzkumu a vývoje v nejrůznějších opticko-fyzikálních disciplínách. Délku exkurze lze přizpůsobit potřebám dané skupiny studentů a jejich vyučujících. Doporučujeme však rezervovat si cca 3 až 4 hodiny, aby bylo možné představit vám z každé naší laboratoře to nejlepší, protože náš výzkum zahrnuje velice široký záběr. Během exkurzí prezentujeme několik laboratoří.

Spolupráce SLO UP a FZÚ AV ČR Olomouc a MEOPTA – optika, s.r.o. Přerov

MEOPTA Společnost MEOPTA – optika, s.r.o., se sídlem v Přerově je významným partnerem Společné laboratoře optiky. Hlavní oblasti spolupráce jsou tyto: