You are hereProjekt AF-HIT

Projekt AF-HIT


Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky

Poskytovatelé podpory: Evropský sociální fond
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Kód prioritního tématu: 72
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
   
Název projektu: Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky
Zkrácený název: AF-HIT
Název anglicky: New technologies in applied physics
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0018
Doba řešení: 1. 4. 2009 - 31. 3. 2012
Žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Řešitel: Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.,
roman.kubinek(at)upol.cz
Partner: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Zástupce: RNDr. Josef Tesařík,
josef.tesarik(at)tescosw.cz
Výše schválené podpory: 15 699 645,32 Kč

Stručný obsah projektu:

Cílovou skupinou projektu budou VŠ studenti. Studijní obor Aplikovaná fyzika je jediným oborem v ČR, který má akreditovány všechny stupně studia (Bc., Mgr., PhD.) a lze v něm konat habilitační a profesorská řízení. Hlavním cílem projektu bude větší propojení studia s výzkumnou a vývojovou činností, aby studenti pochopili, že implementace dosažených výsledků do reálných technických, technologických a ekonomických procesů, zvyšuje konkurenceschopnost podniků a ekonomiky jako celku. K tomu je důležité posílit studium v předmětech, zaměřených na základy moderních technologií, ovládnutí konkrétních praktických aplikací a jejich využití v praxi, včetně dopadů na ekonomické indikátory konkurenceschopnosti. Z toho vyplývá nutnost naučit studenty orientovat se v základních ekonomických pojmech a manažerské činnosti. Naopak, studenti partnerské organizace Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s., (dále MVŠO) budou seznámeni se základy vědecké práce a vybranými moderními technologiemi.

Cíle projektu:

 • Inovovat obor AF jako celek ve všech stupních strukturovaného studia (Bc, Mgr., Ph.D.) tak, aby připravené kurzy a moduly inovovaly obor v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce a nebyla přitom narušena platnost stávající akreditace.
 • Zapojit odborníky žadatele i partnera, spolupracující odborníky z praxe i ze stávajících partnerských pracovišť. Očekává se, že jejich role v projektu povede k zlepšení praktických (aplikačních) dovedností a znalostí studentů na příslušných úrovních studia.
 • Spuštění webového portálu, jehož cílem bude poskytnout moderní platformu pro popularizaci a předávání informací potenciálním studentům i studentům oboru AF (zvýšení povědomí o existenci oborů jejichž modernizace je předmětem tohoto projektu, přehled o uplatnění absolventů, o výzkumných projektech řešených na pracovištích předkladatelů a spolupracujících pracovištích) a zejména pro diskusi na fyzikální témata úzce či volněji vázaná k zaměření modernizovaných studijních oborů.
 • Vytvářet na úrovni bakalářského studia "autonomní mikrotýmy", zapojením studentů do projektů diplomantů pod vedením pedagoga, s cílem osvojit si metodologii vědecké práce.
 • Zapojit studenty magisterského studia do týmu se studenty doktorského studia AF, rozvíjet jejich spolupráci na projektech pracoviště i praxe, zejména na tuzemských pracovištích (AV ČR, podniky a instituce v regionu).
 • Zapojit studenty doktorského studia do národních a mezinárodních projektů řešených na pracovišti garantů projektu i spolupracujících subjektů a motivovat je k přípravě vlastních projektů (FRVŠ, vnitřní granty UP apod.).
 • Připravit pro jednotlivé etapy studia učební celky modulárního typu a realizovat je pro prezenční i potenciálně distanční formu studia (příprava distančních e-learningových opor).
 • Připravit výukový modul zaměřený na moderní technologie pro studenty MVŠO.

Klíčové aktivity:

 1. Portál moderní Aplikované fyziky.
 2. Inovace studia Přístojové fyziky a Nanotechnologií ve smyslu harmonizace výuky matematiky.
 3. Inovace bakalářského studia Aplikované a Přístrojové fyziky ve smyslu podpory výuky předmětů směřujících k informačních technologiím.
 4. Inovace bakalářského studia Aplikované a Přístrojové fyziky ve smyslu podpory výuky předmětů směřujících k moderním technologiím.
 5. Inovace magisterského studia Aplikované fyziky.
 6. Inovace studijních programů doktorského studia Aplikované fyziky.
 7. Tvorba studentských výzkumných týmů.
 8. Posílení ekonomických a manažerských dovedností studentů oboru Aplikovaná fyzika.
 9. Moderní technologie pro studenty ekonomie a managementu.

Další informace: