You are hereStudium / Garantované obory studia / Aplikovaná fyzika, (Aplikovaná fyzika)

Aplikovaná fyzika, (Aplikovaná fyzika)


Studijní obor Aplikovaná fyzika sticky icon

V dnešní době, která je založena na intenzivním průmyslovém využívání poznatků vědy a techniky, je zapotřebí odborníků s širokým fyzikálním vzděláním, kteří jsou schopni tyto poznatky aplikovat v praxi, ať už přímo ve výrobních technologiích, nebo nepřímo v procesu kontroly a řízení výroby – metrologii. A právě takové odborníky by měl obor Aplikovaná fyzika vychovávat.

Témata magisterských prací – neučitelské

Vypsaná témata magisterských prací

  • Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, Vývoj měřicích systémů pro experimenty syntézy supertěžkých jader
    • podrobnosti v příloze
    • kontakt: doc. Pechoušek
  • Hella Autotechnik - více informací v přílohách

Jak probíhají státnice

Typický průběh státních zkoušek na oddělení Aplikované fyziky:

Drobné doplňkové texty

Níže jsou uvedeny drobné doplňkové texty, které se věnují jediné problematice. Žádný z textů neprošel korekturou a může tedy obsahovat více chyb než bývá zvykem. Autory prací mohou být i studenti (výtahy seminárních/bakalářských/diplomových prací).

Výukové laboratoře

Výuka fyziky nezbytně vyžaduje nabytí značných experimentálních zkušeností, což je nemožné bez laboratorního zázemí. Student proto v průběhu studia absolvuje základní fyzikální praktika ve výukových laboratořích, určených k bližšímu uchopení fyzikálních jevů a seznámení se se základní měřicí technikou.

Bakalářské studium

Bakalářské studium Aplikované fyziky poskytuje studentům nezbytný fyzikálně-matematický základ. Je určeno převážně pro studenty, kteří uvažují o navazujícím magisterském studiu. Pokud chcete studovat pouze bakalářský stupeň, zvažte studium Přístrojové fyziky.

Magisterské studium

Magisterské studium dále rozvíjí odborné znalosti studentů, především ve fyzikálně-technických oblastech a opět je rozloženo do několika směrů. Směr elektronických měřicích systémů pokračuje přednáškami a praktiky z elektronických měření a doporučenými přednáškami z číslicových měřicích systémů a teorie informace a zpracování signálů.

Doktorské studium

Doktorské (postgraduální) studium Aplikované fyziky je koncipováno jako samostatné čtyřleté studium s individuálním studijním plánem, které má rozvinout schopnosti studenta v oblasti tvůrčí vědecké práce. Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci v oblastech aplikované fyziky, které jsou vymezeny prezentovaným studijním plánem.

Témata bakalářských prací – neučitelské

Vypsaná témata bakalářských prací

Doporučené schéma studia Aplikované fyziky

Všechny stupně studia Aplikované fyziky probíhají v kreditovém systému, což znamená, že si student může vybírat z řady přednášek podle svého zájmu, pouze musí splnit podmínky na minimální počty kreditů. S ohledem na návaznosti mezi předměty, vyšší stupně studia a také státní zkoušky je však vhodné absolvovat některé volitelné předměty.

Abychom studentům tvorbu studijního plánu usnadnili, uvádíme níže doporučené schéma studia. Toto schéma není povinné, ale je vhodné se ho přidržovat. Nejsou v něm uváděny povinné předměty a cizí jazyky. Zásadně nedoporučujeme sestavování plánů jen na minimální nutný počet kreditů!