You are hereStudium / Garantované obory studia, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Počítačová fyzika

Garantované obory studia, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Počítačová fyzika


Studijní obor Počítačová fyzika sticky icon

Počítačová fyzika je nově otevřený moderní bakalářský obor obsahující základy počítačů (operační systémy, pokročilé programování), fyziky (klasická a kvantová mechanika, molekulová fyzika, teorie elektromagnetického pole a optika) i aplikované matematiky. Umožňuje specializaci na počítačové řízení experimentů, kvantové zpracování informace nebo modelování fyzikálních dějů.

Nově otevřené bakalářské studium sticky icon

Od roku 2012/2013 je nově otevřeno bakalářské studium oboru Nanotechnologie. Studium může být zajímavé pro všechny středoškoláky, kteří mají zájem o přírodní vědy a moderní technologie.

Studijní obor Nanotechnologie sticky icon

V souvislosti s technickým pokrokem dochází v současnosti k rozvoji řady sofistikovaných vědeckých oblastí. Jednou z nich jsou nanotechnologie, vědy o chování, vlastnostech a vytváření struktur s rozměry blížícími se velikosti atomů. K jejich rozvoji dochází zvláště proto, že se očekávají velmi významné aplikace takových struktur v průmyslu všeho druhu, v lékařství, i jinde.

Studijní obor Aplikovaná fyzika sticky icon

V dnešní době, která je založena na intenzivním průmyslovém využívání poznatků vědy a techniky, je zapotřebí odborníků s širokým fyzikálním vzděláním, kteří jsou schopni tyto poznatky aplikovat v praxi, ať už přímo ve výrobních technologiích, nebo nepřímo v procesu kontroly a řízení výroby – metrologii. A právě takové odborníky by měl obor Aplikovaná fyzika vychovávat.

Přístrojová fyzika: Okruhy ke státnicím

Aktuální okruhy pro státní závěrečné zkoušky oboru Přístrojová fyzika:

SZZFM – Obecná fyzika (ME,MOT,EMGU,OPTU,AJFU)
SZZPA – Přístrojová fyzika (PFA1,PFA2,ZANAN)
SZZČS – Číslicové měřící systémy (ČMSA1-4,EL,APEL)
SZZAS – Astronomie a astrofyzika (UAA,ASS,PA1-2,PPA1-2)
SZZOL – Optické a laserové technologie

Neformálně o oboru Nanotechnologie

Na této stránce najdou uchazeči o studium bakalářského oboru Nanotechnologie méně formální odpovědi na své otázky.

Cvičení KEF/MMF 25.9.2012

Zadání úloh pro cvičení KEF/MMF dne 25.9.2012.

Přístrojová fyzika: Studijní plán

Studijní plán oboru Přístrojová fyzika se nachází v příloze. Kromě charakteristiky oboru obsahuje seznam povinných předmětů tvořících základní kurzy výuky, seznam specializací a odpovídajících povinně volitelných předmětů a seznam volitelných předmětů.

Počítačová fyzika: Studijní plán

Studijní plán oboru Počítačová fyzika obsahující seznam povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů se nachází v příloze.

Počítačová fyzika: Okruhy ke státnicím z počítačové fyziky

Programování a laboratorní technika

1. Základní prvky jazyka C (klíčová slova, proměnné, konstanty, operátory) ,řídící struktury (příkaz, blok, podmínka, větvení, cyklus, skok), vstup a výstup, standardní knihovny, soubory, práce s diskem, funkce, pointery a složené datové struktury.

2. Objekty a třídy v jazyce C++, ukazatele, konstruktory a destruktory, dědičnost, polyformismus, proudy, šablony tříd.

3. Prostředí Matlab - pracovní pole a jeho konfigurace, základní a speciální matematické funkce. Programovací jazyk Matlabu (cykly, podmínky, interaktivní vstup hodnot proměnných). Maticové operace (vytvoření matice, výpočet determinantu, inverzní matice atd.). Analýza dat a Fourierova transformace, statistické veličiny, filtrace, konvoluce, interpolace, polynomy. 2D a 3D grafy, histogramy, práce s grafickými objekty. Datové typy, import a export dat, operace s textovými řetězci.