You are herePGST3

PGST3


Course: Foreign Research Stay 3

Department/Abbreviation: OPT/PGST3

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation: Obtaining international research experience.

Course review:
Naplánování vědeckovýzkumné stáže na zahraniční univerzitě či výzkumné instituci ve spolupráci se školitelem. Stanovení výzkumných úkolů realizovaných během stáže ve spolupráci se zahraničním pracovištěm, kde se stáž uskuteční. Absolvování stáže na zahraničním pracovišti. Zpracování zprávy o absolvované stáži a reflexe průběhu stáže a jejího přínosu se školitelem a garantem studijního programu jako předsedou oborové rady. Celková délka stáže musí činit nejméně 30 dnů.