You are herePGPCB

PGPCB


Course: Project Activity 2

Department/Abbreviation: OPT/PGPCB

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation:

Course review:
Participace studenta doktorského studia na řešení vědeckého projektu (grantu), jehož navrhovatelem je katedra optiky PřF UP jako pracoviště garantující daný doktorský studijní program. Student přispívá k řešení projektu svou vědeckou prací na části projektu, která spadá do problematiky jeho disertační práce.