You are herePGOS2

PGOS2


Course: Special Seminar 2

Department/Abbreviation: OPT/PGOS2

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation:

Course review:
Příprava prezentace na odborném semináři konaném na školicím pracovišti katedře optiky PřF UP. Téma prezentace musí souviset s tématem disertační práce studenta a cílem prezentace je poskytnout informace o průběhu a výsledcích výzkumu studenta v období od konání prvního semináře OPT/PGOS1. Prezentace na odborném semináři a zodpovězení otázek posluchačů z řad akademických a vědeckých pracovníků a studentů, vyhodnocení průběhu semináře ze školitelem a reflexe zpětné vazby od školitele.