You are herePGOS1

PGOS1


Course: Special Seminar 1

Department/Abbreviation: OPT/PGOS1

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation:

Course review:
Příprava prezentace na odborném semináři konaném na školicím pracovišti katedře optiky PřF UP. Téma prezentace musí souviset s tématem disertační práce studenta a cílem prezentace je poskytnout informace o dosavadním průběhu a výsledcích výzkumu studenta během doktorského studia. Prezentace na odborném semináři a zodpovězení otázek posluchačů z řad akademických a vědeckých pracovníků a studentů, vyhodnocení průběhu semináře ze školitelem a reflexe zpětné vazby od školitele.