You are herePGD3

PGD3


Course: Dissertation Thesis 3

Department/Abbreviation: OPT/PGD3

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation:

Course review:
Náplní předmětu je pokračování samostatné výzkumné činnosti studenta pod vedením školitele a případně i konzultanta. Aktivity studenta zahrnují zejména teoretický či experimentální výzkum, numerické modelování, analýzu dat, rešerši a studium odborné literatury, vyhodnocení dosažených výsledků výzkumu studenta a jejich zpracování do formátu vhodného pro zpracování disertační práce.