You are herePGD1

PGD1


Course: Dissertation Thesis 1

Department/Abbreviation: OPT/PGD1

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation:

Course review:
Náplní předmětu je zahájení výzkumné činnosti studenta směřující k dosažení cílů dle zadání disertační práce. Aktivity studenta zahrnují zejména rešerši a studium odborné literatury, dle zaměření disertační práce a vytýčených výzkumných cílů teoretický či experimentální výzkum, numerické modelování, analýzu dat a vyhodnocení dosažených výsledků.