You are hereSD

SD


Course: School Didactics

Department/Abbreviation: KEF/SD

Year: 2021

Guarantee: 'RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Obecná didaktika jako vědní disciplína. Didaktický trojúhelník. Žák. Osobnost, kompetence sebereflexe a sebezdokonalování učitele. Pedagogická komunikace a interakce ve výuce. Motivace ve výuce. Výukové cíle (taxonomie, vlastnosti), učivo, učební úlohy (taxonomie, formulace, posouzení souboru učebních úloh), metody a organizační formy výuky podporující aktivitu žáků ve výuce, materiálně didaktické prostředky. Didaktické zásady. Platné kurikulární dokumenty. Projektování, realizace a hodnocení výsledků výuky.