You are hereINKF

INKF


Course: Integrated Course of Physics

Department/Abbreviation: KEF/INKF

Year: 2021

Guarantee: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Annotation: Integrace základních poznatků, vzájemné vazby a souvislosti.

Course review:
Integrace poznatků experimentální fyziky - práce s velkými tematickými celky. Základní principy v jednotlivých oblastech fyziky. Zákony zachování (energie, hybnosti, přeměny energie) a návaznost na ostatní přírodovědné předměty. Lineární a nelineární dynamika, síla - druhy sil. Kmity a vlny z pohledu integrace fyzikálních poznatků. Kinetická teorie. Korpuskulárně vlnový dualismus.