You are hereCSD

CSD


Course: Exercises for School Didactics

Department/Abbreviation: KEF/CSD

Year: 2021

Guarantee: 'RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Didaktický trojúhelník. Osobnost žáka. Osobnost učitele, kompetence, sebereflexe, autorita. Pedagogická komunikace ainterakce ve výuce. Motivace ve výuce. Výukové cíle (taxonomie, vlastnosti). Učivo. Učební úlohy (taxonomie, formulace, posouzení souboru učebních úloh). Organizační formy a metody výuky a jejich výběr. Materiálně didaktické prostředky (učebnice). Didaktické zásady. Diagnostika vědomostí a dovedností žáků. Učitelova příprava na výuku. Realizace výuky.