You are hereStudijní obor Počítačová fyzika

Studijní obor Počítačová fyzika


Počítačová fyzika je nově otevřený moderní bakalářský obor obsahující základy počítačů (operační systémy, pokročilé programování), fyziky (klasická a kvantová mechanika, molekulová fyzika, teorie elektromagnetického pole a optika) i aplikované matematiky. Umožňuje specializaci na počítačové řízení experimentů, kvantové zpracování informace nebo modelování fyzikálních dějů. Po dokončení bakalářského studia je absolvent způsobilý pokračovat v navazujícím magisterském studiu programem Fyzika či programem Informatika, anebo volit z široké palety možných uplatnění v praxi.

Charakteristika

Bakalářský studijní obor Počítačová fyzika je postaven na kvalitních fyzikálních, informatických a matematických znalostech a připravuje studenty s rozsáhlými znalostmi jak ve fyzice tak i informatice. Základem studia jsou základní kurz matematiky a základní kurz fyziky. Tyto kurzy jsou doplněny o přednášky z informatiky, které výrazně rozšiřují znalosti studenta v oblasti využití počítačů pro řízení experimentu, analýzu dat a modelování fyzikálních systémů. Součástí bakalářského studia jsou i profilující přednášky z fotoniky a aplikované fyziky. Obor vychovává studenty s důrazem na vysokou profesionalitu v oblasti na rozhraní matematiky, fyziky a informatiky. Obor si klade za cíl připravovat absolventy se samostatným a tvořivým přístupem k experimentální i teoretické práci v oblasti fyziky s hlubokými znalostmi výpočetní techniky a informačních technologií. Pro nabytí experimentálních zkušeností mají studenti k dispozici unikátní přístrojové vybavení, soustředěné na garantujících pracovištích a v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů. Studenti budou během bakalářského studia připravováni zejména s ohledem na možné navazující magisterské studium Aplikované fyziky a Nanotechnologií.

Profil absolventa & cíle studia

Absolvent bakalářského studijního oboru Počítačová fyzika získá potřebné znalosti v oborech matematicko-fyzikálních a informatice. Absolvent získá základní znalosti v oblasti fyziky, zejména fotonice a aplikované fyzice, a dovednosti potřebné k využití výpočetní i informační techniky pro řešení fyzikálních a fyzikálně-technických problémů. V laboratorních podmínkách se seznámí se základními experimentálními fyzikálními technikami a využitím výpočetní techniky jak pro řízení experimentu, sběr a zpracování dat, tak i pro modelování dějů ve fyzikálních soustavách. Student získá znalosti umožňující uplatnění v průmyslu, vývoji, v základním i aplikovaném výzkumu, ve zkušebnách a testovacích laboatořích, a v řízení technologických procesů.

Požadavky na přijímací řízení

Postup při přijímání do studijních programů se řídí "Řádem přijímacího řízení Univerzity Palackého v Olomouci" a "Statutem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci". Podmínky pro přijetí ke studiu, způsob přijímacích zkoušek včetně předmětů a jejich rozsahu jsou každoročně stanoveny rozhodnutím děkana. Nutnou podmínkou pro přijetí je dokončené středoškolské vzdělání s maturitou a úspěšné složení přijímací zkoušky v rozsahu odpovídajícímu výuce na gymnáziu. Ke studiu se mohou přihlásit i studenti, kteří absolvují bakalářské studium na jiné vysoké škole ve stejném či příbuzném oboru, jakož i zájemci o přestup ze stejného či příbuzného studijního oboru na jiné vysoké škole.

Studijní povinnosti

Podmínky a povinnosti studia určuje "Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci" a "Opatření děkana PřF upravující ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci". K úspěšnému dokončení studijního programu je třeba složit požadované zkoušky, získat požadovaný počet kreditů, vypracovat a obhájit bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku.