You are hereDoktorské studium

Doktorské studium


Doktorské (postgraduální) studium Aplikované fyziky je koncipováno jako samostatné čtyřleté studium s individuálním studijním plánem, které má rozvinout schopnosti studenta v oblasti tvůrčí vědecké práce. Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci v oblastech aplikované fyziky, které jsou vymezeny prezentovaným studijním plánem.

Obor studia zahrnuje, podle zvoleného zaměření, soubor fyzikálních disciplín zabývajících se teoretickými, experimentálními, aplikačními a technickými klasickými a kvantovými aspekty měření, vývojem a automatizací měřicích metod a měřicích přístrojů, nanotechnologiemi. Obsahuje též problematiku vyhodnocování souborů naměřených hodnot metodami statistické a numerické matematiky za použití počítačové techniky a fyzikálních aspektů metrologie.

Průběh studia

Na začátku studia je každému studentovi vypracován individuální studijní plán, který určuje průběh studia. V úvodním období si studenti absolvováním předepsaných přednášek a konzultací prohloubí a upevní potřebné teoretické základy nad rámec předchozího magisterského stupně. V téže době by měli složit stanovené zkoušky ze tří až pěti odborných předmětů, z nichž jeden až dva jsou obligatorní (dle konkrétního okruhu studia), další jsou fakultativní. Paralelně probíhá zpracování samostatné literární rešerše k zadanému tématu doktorské disertace. Těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní teoretické a experimentální práci a v aktivním zapojení do řešení výzkumných projektů školitele. Jsou také vedeni k tomu, aby samostatně připravili návrhy dílčích projektů a zúčastnili se s nimi veřejných soutěží (např. v rámci projektů FRVŠ). Předpokládá se dokonalé zvládnutí způsobů vyhodnocování získaných experimentálních dat, schopnost jejich objektivní interpretace a prezentace v seminářích, na konferencích a vyžaduje se publikace v impaktovaných vědeckých publikacích. Součástí studia je zahraniční odborná stáž. Předpokládá se i zapojení studenta do výuky, především vedení praktik a příprava studijních textů.

Podmínky pro přijetí

 • úspěšné absolvování magisterského studia
 • složení přijímací zkoušky (pohovoru) z fyziky a angličtiny (na úrovni překladu jednoduchého anglického textu a napsání souhrnu odborného textu v angličtině)
 • orientace ve zvolené oblasti, schopnost samostatné tvůrčí činnosti
 • předběžný návrh průběhu studia
 • souhlas školitele – nutno předem domluvit

Oblasti doktorského studia

Postgraduální studium aplikované fyziky je možné v následujících oblastech. Konkrétní téma práce se ustanovuje v součinnosti se studentem a jeho školitelem.

 • Mössbauerova spektroskopie se zaměřením na speciální metodiky měření a unikátní konstrukce mössbauerovských spektrometrů například pro široké teplotní intervaly, pro výzkum strukturních a magnetických transformací různých forem oxidu železitého a pro výzkum struktur některých minerálů. Garantem tohoto vzdělávacího programu je prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
 • Elektronová mikroskopie a mikroskopie skenující sondou (TEM, SEM, AFM, STM) a skenující nanolitografie a jejich aplikace při analýze povrchů a struktur neživých a živých systémů. Garantem je doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Aplikace metod počítačového zpracování optického obrazu na optoelektronickou analýzu objektů z oblasti techniky a lékařství se zaměřením na tenké vrstvy, deformace lopatek čerpadel, pneumatik a lidské páteře a na výzkum a hodnocení struktury duhovky a sítnice lidského oka. Garanty tohoto vzdělávacího programu jsou doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
 • Kvantové aspekty metrologie slabých optických signálů - jedná se o kvantově-statistické a koherenční vlastnosti neklasických slabých optických signálů vyšetřovaných z hlediska jejich fotopulzních statistik, měření a analýzy. Grantem vzdělávacího programu je prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.
 • Vybrané laserové metody v měřicí technice obsahuje okruh problémů souvisejících s aplikacemi holografie, holografické interferometrie a dalších laserových metod na přesné měření fyzikálních a technických veličin, analýzu optické speckle struktury a laserových svazků velkých výkonů a na studium dopplerovské anemometrie a interakce laserového záření s pevnou fází. Součástí vzdělávacího programu je též problematika laserového zpracování materiálů a konstrukce laserových měřicích přístrojů a analyzátorů. Garantem vzdělávacího programu je prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • Teorie a aplikace statistických a počítačových metod k vyhodnocování měřených fyzikálních veličin a k modelování a simulaci fyzikálních jevů. Jde o problematiku modelování a simulace determinovaných a stochastických mechanických, elektrických a optických jevů a o výzkum moderních metod statistického a počítačového zpracování a analýzy souborů naměřených hodnot odpovídajících základních a speciálních fyzikálních veličin. Grantem tohoto vzdělávacího programu je prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc. a prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Současní studenti doktorského studia

 

Mgr. Lenka Pravdová


Téma: Nanolitografie
Školitel: doc. Kubínek
Začátek: 2010

 

Mgr. Marek Pavlů


Téma: Studium nástrojů Geant4/ROOT pro modelování a simulace ve fyzice vysokých energií
Školitel: doc. Bartoněk
Začátek: 2010

 

 

Mgr. Petr Novák


Téma: Mössbauerův spektrometr s časovým rozlišením detekce fotonů záření gama – vývoj a aplikace
Školitel: doc. Pechoušek
Začátek: 2011

 

Mgr. Michal Křížek


Téma: Měření a charakterizace plochy povrchu nanočásticových materiálů
Školitel: doc. Pechoušek
Začátek: 2011

 

Mgr. Jakub Navařík


Téma: Mössbauerův spektrometr jako moderní autonomní měřicí systém pro materiálový výzkum
Školitel: prof. Mašláň
Začátek: 2011


Mgr. Michal Dudka


Téma: Fotovoltaické články pro ostrovní systémy
Školitel: doc. Bartoněk
Začátek: 2011

 

Mgr. Markéta Havrdová


Téma: Studium interakce nanomateriálů s buněčnými kulturami
Školitel: doc. Machala
Začátek: 2012

 

Mgr. Vladislav Janák


Téma: Digitální obrazové zpracování nanotechnologických měření
Školitel: doc. Bartoněk
Začátek: 2012

Mgr. Tomáš Krátký


Téma: Tvarová optimalizace hydraulických povrchů oběžného kola a statorových částí hydrodynamického čerpadla
Školitel: doc. Bartoněk
Začátek: 2012

Mgr. Ondřej Malina


Téma: Magnetické vlastnosti nanometrických polymorfů Fe2O3 a jejich řízení směrem k praktickému využití v technických a medicínských oblastech
Školitel: doc. Tuček
Začátek: 2012

Mgr. Martin Petr


Téma: Mechanismus transformací vybraných nanomateriálů v závislosti na teplotě, tlaku a atmosféře pohledem rentgenové fotoelektronové spektroskopie, Mössbauerovy spektroskopie a RTG práškové difrakce
Školitel: doc. Machala
Začátek: 2013

Mgr. Josef Kašlík


Téma: Způsoby modifikace mikro- a nanočástic elementárního železa pro environmentální aplikace
Školitel: doc. Machala
Začátek: 2011

Mgr. Mary Kolářová


Téma: Značení buněk nanočásticemi a studium cytotoxicity nanomateriálů
Školitel: doc. Machala
Začátek: 2013

Mgr. David Smrčka


Téma: Studium vlastností amorfních a nanokrystalických materiálů pomocí jaderného dopředného rozptylu a Mössbauerovy spektroskopie
Školitel: doc. Kubínek
Začátek: 2013

Mgr. Lukáš Kouřil


Téma: Nestandardní a rozšiřující metody a zařízení pro registraci mössbauerovských spekter
Školitel: doc. Pechoušek
Začátek: 2014

Mgr. Pavel Kohout


Téma: Mössbauerova spektroskopie s inteligentní modulací energie
Školitel: doc. Pechoušek
Začátek: 2014

Mgr. Vlastimil Vrba


Téma: Studium vlastností pevných látek pomocí hyperjemných metod
Školitel: prof. Mašláň
Začátek: 2015

Mgr. Leo Schlattauer


Téma: Víceparametrové zpracování impulzů v experimentální technice
Školitel: doc. Pechoušek
Začátek: 2015

 

HALENKOVÁ Eva, Mgr.
HAMAL Petr, Mgr.
HÝBL Ondřej, Mgr.
JANČÁŘ Aleš, PhDr. Mgr.
KROBOT Roman, Mgr.
MANDÁT Dušan, Mgr.
PINTR Pavel, RNDr.
VÁŇA Petr, Mgr.