You are hereStudijní obor Aplikovaná fyzika

Studijní obor Aplikovaná fyzika


V dnešní době, která je založena na intenzivním průmyslovém využívání poznatků vědy a techniky, je zapotřebí odborníků s širokým fyzikálním vzděláním, kteří jsou schopni tyto poznatky aplikovat v praxi, ať už přímo ve výrobních technologiích, nebo nepřímo v procesu kontroly a řízení výroby – metrologii. A právě takové odborníky by měl obor Aplikovaná fyzika vychovávat.

Charakteristika

Základním kamenem oboru je univerzalita, t.j. absolvent není připravován jen na úzkou specializaci, kde poptávka po absolventech může silně kolísat v čase. Koncepce je naopak založena na profesionálně vysoké odbornosti, která nachází uplatnění v širokém spektru oborů. Touto odborností je znalost a schopnost měření a experimentu v nejširším slova smyslu. Studium poskytuje široký fyzikálně-matematický základ a klade si za cíl vychovávat absolventy se samostatným a tvořivým přístupem k experimentální práci v oborech experimentální techniky, zkušebnictví a metrologie. Hluboká teoretická příprava zajišťuje, že absolvent bude schopen sledovat a navazovat na pokračující vědecko-technický vývoj; nejde tedy o vzdělání, které je navázáno jen na současný stav poznatků a vědomostí a nepočítá s rozvojem oboru. Při studiu je kladen důraz na vysokou profesionalitu v oborech matematicko-fyzikálních, elektronice a přístrojové fyzice, počítačové technice a programování, v řízení experimentu, moderních elektronických a optických měřících metodách aj. Student má být vychován k týmové práci a spolupráci s pracovníky fyzikálního i inženýrského zaměření a má být schopen práce v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky a technických oborů. Teoretická příprava však není cílem, nýbrž prostředkem, a vždy jí následuje praktická aplikace, a to na nejmodernějších pracovištích oboru.

Druhy studia

Podle akreditovaného studijního plánu je možné studovat Aplikovanou fyziku strukturovaně ve třech druzích studia. Základnu studia Aplikované fyziky tvoří bakalářské tříleté studium, které se orientuje především na důsledný základní kurz fyziky, včetně praktických cvičení z jednotlivých partií fyziky. V rámci bakalářského studia studenti získají základní znalosti v experimentální technice, měřicích metodách a využití počítačů a elektroniky při měření, kontrole a řízení výroby. Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou s obhajobou bakalářské práce. Profilující částí Aplikované fyziky je magisterské dvouleté studium, které navazuje na studium bakalářské.  Absolvent je vybaven jak širokým matematicko-fyzikálním základem, tak experimentálními zkušenostmi, které umí aplikovat v přístrojové technice i metrologii. Posledním druhem je postgraduální (doktorské) studium, určené absolventům magisterských fyzikálních programů, které je směrováno k využití vědeckého potenciálu studenta v oblasti aplikovaného výzkumu. Postgraduální studium je čtyřleté.

Uplatnění

Moderní náročná výroba se dnes neobejde bez dokonalé přípravy, a to jak po stránce konstrukční a výpočetní, tak i experimentální. S tím nutně souvisejí i očekávané vyšší nároky na dokonalejší metodiku měření a měřicí techniku, na vyšší preciznost metrologického zajištění výroby. Tyto podmínky s sebou přinášejí vyšší nároky na výzkumné a vývojové pracovníky, na konstruktéry a pracovníky výroby, ale i na metrology a personál zkušeben. Jmenovitě absolventi mohou najít uplatnění:

  • ve všech výrobních závodech, kde věnují metrologickou péči měřidlům a měřicím zařízením (strojírenské závody, elektrotechnické závody aj.) jako metrolog
  • ve výrobě, výzkumu a vývoji, kde je zapotřebí kvalifikovaných odborníků pro navrhování, realizaci a zpracování měření
  • při navrhování a realizaci měřicích zařízení
  • v metrologických a zkušebních laboratořích
  • ve sledování kvality a v metrologii ve spojitosti s mezinárodním i tuzemským obchodem
  • v metrologických a zkušebních zařízeních státní správy
  • v procesu certifikace výrobků a procesů