You are herePracoviště / Společná laboratoř optiky / SLO - vlnová optika

SLO - vlnová optika


V současnosti skupina pracuje na těchto úkolech:
 • Modifikace vlastností struktur koherenční zrnitosti pomocí fraktálového amplitudového objektu;
 • Měření sklonu povrchu předmětu metodou korelace polí koherenční zrnitosti;
 • Moiré topogafické metody;
 • Fourierovská profilometrie;
 • Kalibrace profilometrických a topografických metod pomocí prostorového hranolového normálu;
 • Kvalitativní měření prostorových tvarů tělních implantátů;
 • Interferometrie v bílém světle;
Dlouhodobě pracuje tato výzkumná skupina v následujících oborech:
 • Netradiční metody optického zobrazování a studium elektromagnetického záření v souvislosti s kvantově-optickým přístupem;
 • Holografie, holografická interferometrie, speklová holografie, holografické metody záznamu a holografické optické prvky; nové neklasické pohledy na holografii;
 • Aplikace holografie, klasická optická interferometrie, optická difrakce, Moiré interferometrie v dynamice kontinua, nedestruktivní diagnostika, aplikace v lékařství;
 • Rozptyl záření a interakce elekromagnetických vln s pevnou látkou a aplikace v diagnostice kinematických a materiálových vlastností (měření rychlosti mikroskopických částic, laserová anemometrie).
Seznam pracovníků skupiny ZDE.

Témata závěrečných prací ve Společné laboratoři optiky (AKTUALIZOVÁNO) sticky icon

Přehled témat závěrečných kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových a disertačních) nabízených Společnou laboratoří optiky byl přepracován a umístěn na web SLO.

Téma bakalářské práce: Nelinearita CMOS kamery a interferometrie v bílém světle

Téma bakalářské práce ze skupiny vlnové optiky SLO:

 • Školitel: Pavel Pavlíček
 • Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR v Olomouci
 • Název bakalářské práce: Nastavení a měření nelinearity CMOS kamery
 • Získané dovednosti: Student si osvojí znalosti v oblasti interferometrie a dovednosti v práci s CMOS kamerou.

Podrobnosti najdete v přiloženém souboru.

Seznam doporučených publikací významných výsledků Laboratoře koherenční zrnitosti

I když činnost Laboratoře koherenční zrnitosti představuje řada publikačních výstupů, pro rychlejší orientaci je k dispozici seznam vybraných významných výsledků.

Kompletní seznam publikací členů Laboratoře koherenční zrnitosti

Jelikož aplikační potenciál jevu koherenční zrnitost je dosti široký (od průmyslu, přes biologii až po medicínu), činnost Laboratoře koherenční zrnitosti se soustředí na výzkum bezkontaktního měření složek tenzoru malé deformace a veličin z nich odvozených pomocí metody korelace polí koherenční zrnitosti. Více o výsledcích týmu se dozvíte zde.

Fotogalerie zajímavých setkání členů Laboratoře koherenční zrnitosti

Konference a zahraniční návštěvy skýtají možnost členům Laboratoře koherenční zrnitosti setkat se a navázat kontakty se zajímavými lidmi z oblasti optického výzkumu a průmyslových aplikací.

SLO: Laboratoř interferometrie

ilustrační fotografieJedním z pracovníků skupiny klasické optiky je Pavel Pavlíček. Zabývá se výzkumem v oblastech: interferometrie v bílém světle, profilometrie s prostorovou koherencí a interferometrie se dvěma vlnovými délkami.

Témata bakalářských a magisterských prací v Laboratoři koherenční zrnitosti

Nabídka diplomových prací

 • Studium vlastností koherenční zrnitosti modifikovaných amplitudovým fraktálovým objektem

SLO: Laboratoř 3D topografie

Tato laboratoř je zaměřena na měření 3D profilu povrchu
měřených objektů, digitalizaci předmětů a optickou deflektometrii.

SLO: Laboratoř koherenční zrnitosti

Cílem činnosti této laboratoře je studium statistických vlastností optického jevu koherenční zrnitost a možnosti jeho moderního využití. Pojďte se seznámit s jejími členy, diplomanty a doktorandy; nakouknout do prostředí laboratoře; seznámit se s výsledky jejich práce a možnostmi využití v praxi.

Exkurze do laboratoří klasické i kvantové optiky

V rámci exkurzí do Společné laboratoře optiky UP Olomouc a FzÚ AV ČR mají studenti středních škol možnost seznámit se s moderním vybavením a nahlédnout pod pokličku současného výzkumu a vývoje v nejrůznějších opticko-fyzikálních disciplínách. Délku exkurze lze přizpůsobit potřebám dané skupiny studentů a jejich vyučujících. Doporučujeme však rezervovat si cca 3 až 4 hodiny, aby bylo možné představit vám z každé naší laboratoře to nejlepší, protože náš výzkum zahrnuje velice široký záběr. Během exkurzí prezentujeme několik laboratoří.