You are hereOdborné / Fyzika / Optika

Optika


Největší vědecký projekt v dějinách země odstartoval

ČR je na prahu skokového rozvoje laserové fyziky, materiálového výzkumu, lékařské diagnostiky
a molekulární biologie.
MŠMT  rozhodlo  o  financování  projektu  ELI  Beamlines  z prostředků  Operačního  programu Výzkum  a  vývoj  pro  inovace. 

V. Malíšek, J. Bajer: Vývoj optiky v českých zemích


ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS

FAKULTAS RERUM NATURALIUM

1995 PHYSICA XXXIV VOL. 120

ÚVOD

Je známo, že země někdejšího království českého neměly starověk a že přijetím
křesťanství se octly z pravěku přímo uprostřed středověku. O vyšší vzdělanosti
a tedy také o vědách lze u nás mluvit (byť s jistou rezervou) od založení
vyšších křesťanských škol, tj. škol katedrálních (od založení pražského
biskupství r. 973) a klášterních (benediktinský klášter v Břevnově 993)