You are hereTémata závěrečných prací - teoretická kvantová optika

Témata závěrečných prací - teoretická kvantová optika


By myska - Posted on 02 March 2016

Šíření fotonů ve vázaných neuspořádaných vlnovodech
(Vlnovodné optické struktury umožňují efektivně vést a směřovat šířící se fotony od jejich zdroje k místu jejich detekce. Vzájemná vazba mezi vlnovody otevírá možnost realizovat “simulovat” jiné fyzikální systémy. Cílem dané práce je numerické modelování šíření částečně koherentních fotonů za podmínek statické a dynamické neuspořádanosti přítomné v systému.)
Školitel: Mgr. et Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. et Ph.D.
Stupeň studia: Bc. nebo Mgr.
Studijní obor: OPT, POCFYZ, AF, NANO

Neklasické korelace ve více-částicových systémech
(Korelace mezi kvantovými stavy ve více-částicových systémech lze rozdělit mezi klasické a neklasické. Vhodnou operací lze tyto korelace v systému mezi sebou převádět. Tématem dané práce je studium horních a dolních limit, které lze danými operacemi dosáhnout, pro zvolené charakteristiky kvantového systému.)
Školitel: Mgr. et Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. et Ph.D.
Stupeň studia: Bc. nebo Mgr.
Studijní obor: OPT, POCFYZ

Kvantová náhodná chůze a její aplikace
(Kvantová náhodná chůze nachází uplatnění při popisu mnoho rozdílných fyzikálních a biologických procesů, jako je například absorpce a zpracování světla ve fotosyntéze nebo popis aktivity lidského mozku. Dynamika takového systému pak úzce zavísí na jeho propojení s okolím, jenž vede obecně ke ztrátě koherence. Cílem této práce je prostudování vlivů různých zdrojů dekoherence na studovaný systém.)
Školitel: Mgr. et Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. et Ph.D.
Stupeň studia: Bc. nebo Mgr.
Studijní obor: OPT, POCFYZ, NANO