You are herePřednášky pro střední školy

Přednášky pro střední školy


By vujtek - Posted on 16 August 2010

Jako příspěvek k popularizaci vědy nabízíme středním školám možnost objednat si přednášku, se kterou přijede přednášející přímo na vaší školu.

Přednáška

Moderní mikroskopické metody

doc. Roman Kubínek, roman.kubinek@upol.cz


Anotace: Přednáška seznamuje studenty s mikroskopickými technikami, které se používají v současné moderní vědě. Přehled začíná moderními metodami světelné mikroskopie, jako jsou fázový, modulační či interferenční kontrast nebo laserová konfokální mikroskopie. Dále jsou zmíněny metody elektronové mikroskopie transmisní (TEM) i skenovací (SEM, včetně s volitelným vakuem – eSEM) a techniky mikroskopie skenující sondou (STM, AFM a další příbuzné metody).

Délka přednášky:  3 vyučovací hodiny

Doplňky: Uvedená přednáška se okrajově věnuje všem uvedeným technikám, v případě zájmu je možné prezentovat ve 2 vyuřovacích hodinách podrobněji jednotlivá témata:

  • Moderní metody světelné mikroskopie
  • Metody elektronové mikroskopie
  • Mikroskopie skenující sondou

 

Přednáška

Svět nanotechnologií

doc. Roman Kubínek, roman.kubinek@upol.cz


Anotace: Přednáška seznamuje studenty s pojmem nanotechnologií a nanovědy jako oblasti, vyžadující interdisciplinární přístup v oborech fyziky, chemie, biologie a dalších. Objasňuje odlišnost nanosvěta od našeho běžného měřítka a představuje vybrané technické aplikace, které už mají nebo budou mít velký dopad na rozvoj vědy a techniky. Představíme vám také výzkumné aktivity olomouckého Centra pro výzkum nanomateriálů.

Délka přednášky: 2 vyučovací hodiny

Doplňky: Obsah přednášky je možné rozšířit podle vašeho zájmu o vybraná témata, např. nanomedicína, nanoelektronika, nanomateriály.

Přednáška

Počítačová analýza obrazu

doc. Luděk Bartoněk, bartonek.l@centrum.cz


Anotace: Přednáška seznamuje posluchače s využitím počítačů při měření a analýze obrazové informace získané 1D a 2D CCD senzory. Výklad vychází z operací nad obrazovou maticí a její geometrické, statistické i spektrální vyhodnocování. Pozornost je věnována metodám rozpoznávání a analýze geometrických tvarů v obraze. Součástí přednášky jsou ukázky řešených reálných případů: Interferometrická měřicí metoda optické tloušťky tenkých vrstev, testování tvaru lopatky čerpadla projekční moiré topografií, optická měření pneumatik při volné rotaci, biomechanická studie různých operačních fixačních metod kadaverózní lidské bederní páteře, studie profilu hlasivky metodou moiré topografie při určité fonetaci, metoda změny počáteční fáze v moiré topografii při interferenčně modulovaným laserovým svazkem a měření tenkých vrstev pomocí počítačového zpracování videosignálu.

Délka přednášky:  45 minut (dle domluvy)

 

Přednáška

Environmentální fyzika

Renata Holubová, renata.holubova@upol.cz


Anotace: V přednášce budou prezentovány základní okruhy problémů, které řeší environmentální fyzika. Diskutována bude rizikovost fyzikálních faktorů v životním prostředí (UV záření, IČ záření, mikrovlny, hluk), problematika energie (obnovitelné energetické zdroje, moderní stavitelství – nulový dům, biomasa), teplotní transport atmosférou, globální oteplování a skleníkový efekt (uhlíkový cyklus, Golfský proud). Prezentace bude doplněna vybranými jednoduchými experimenty.
Lze se domluvit i na prezentaci jen užšího okruhu problémů, popř. přednášku rozdělit.

Délka přednášky:  1–2 vyučovací hodiny (podle domluvy)

 

Přednáška

Fyzika v kuchyni neboli kulinářská fyzika

Renata Holubová, renata.holubova@upol.cz


Anotace: Je vaření umění nebo věda? Jak dlouho je třeba vařit vejce na měkko? Proč párky při ohřívání praskají? Proč je maso tuhé? Jak nám pomáhá moderní vybavení kuchyně a na jakém fyzikálním principu přístroje pracují? Ukážeme si, jak kulinářská fyzika pomocí studia obecné fyziky a vědeckých experimentů (jak v laboratoři, tak i doma) dokáže odpovědět na mnohé podobné otázky.
Teoretické základy kulinářské fyziky budou doplněny experimenty.

Délka přednášky: 1–2 vyučovací hodiny (podle domluvy)

 

Přednáška

Netradiční fyzikální experimenty

Renata Holubová, renata.holubova@upol.cz


Anotace: Demonstrační přednáška plná experimentů s jednoduchými pomůckami (PET láhve, plechovky, míčky, hračky, papír, svíčky atd.) z různých oblastí fyziky. Experimenty jsou doplněny vysvětlením fyzikální podstaty daného jevu. Žáci se mohou do experimentování aktivně zapojit.

Délka přednášky:  1–2 vyučovací hodiny (podle domluvy)

 

Přednáška

Fyzika a kriminalistika

Renata Holubová, renata.holubova@upol.cz


Anotace: Fyzika, technika, biologie, výpočetní technika – obory, které se podílejí na odhalování nežádoucích vzorců chování, kdy dochází ke konání trestných činů. Z pohledu fyziky se zaměříme na problematiku využití biomechaniky, kriminalistické balistiky, daktyloskopie a dalších fyzikálních metod v kriminalistice. Zmíněna bude také kriminalistická entomologie a otázka zbraní hromadného ničení – biologické zbraně. V praktické části žáci provedou základní trasologická měření, naučí se zviditelnit a snímat otisky prstů, vytvoří si vlastní daktyloskopickou kartu. Ověří si pravost bankovek a na počítači vytvoří identikit podezřelého.

Délka přednášky:  2 vyučovací hodiny
Cílová skupina: ZŠ, SŠ

Přednáška

Lékařská přístrojová technika

doc. Roman Kubínek, roman.kubinek@upol.cz


Anotace: Veřejnost se při návštěvě lékaře setkává s celou řadou diagnostických a terapeutických přístrojů. Automaticky přijímá pojmy, které jsou často lékaři uváděny bez náležitého vysvětlení. Jisté obavy vyvolávají metody radiologie a nukleární medicíny (CT, MRI, PET, SPECT, Lekselův gama nůž, sonografie atd.) bez toho, aniž by byly známy diagnostické a terapeutické možnosti těchto přístrojů. Přednáška by měla poskytnout přehled metod na jednotlivých klinických pracovištích standardní nemocnice včetně jejich fyzikálních základů.

Délka přednášky:  2 vyučovací hodiny

Poznámka: je možné zaměřit se na vybrané metody nebo poskytnout přehled v jedné či dvou vyučovacích hodinách (podle dohody).

 

Přednáška

Jak měříme NANO

doc. Roman Kubínek, roman.kubinek@upol.cz


Anotace: Nanotechnologie používá mikroskopy jako jednu z nejdůležitějších experimentálních technik. Musí to však být přístroje, které nemají prakticky nic společného se světelnými mikroskopy. Světelný mikroskop nám umožní dosáhnout rozlišení maximálně stovky nanometrů (10-7m), což je právě hranice, do které objekty považujeme za nanostrukturu. Přístroje, které umožní dosáhnout až atomárních rozměrů (10–10 m) jsou mikroskopy elektronové a mikroskopy využívající skenující sondu. Zejména přístroje posledně jmenované, jsou schopny manipulace s jednotlivými atomy (skenovací tunelovací mikroskop) nebo umožňují vytvářet nanostruktury litografickými technikami (mikroskopy atomárních sil). Existují však i jiné „nemikroskopické“ metody, které napoví nanotechnologům, jaký rozměr zkoumané nanostruktury mají. Jedná se např. o dynamický rozptyl světla, který využívá laserové záření nebo rentgenová difrakce. Principy všech uvedených metod budou srozumitelně představeny.

Délka přednášky:  45–90 min podle domluvy

 

Přednáška

Nanotechnologie a jejich aplikace

doc. Roman Kubínek, roman.kubinek@upol.cz


Anotace: Nanotechnologie byly označeny jako technologie 3. tisíciletí. Staví na nejnovějších poznatcích vědy a s ohledem na svůj dynamický vývoj přináší další nové aplikace, které otevírají člověku cestu k špičkové užitné technice, ale také k novým biomedicínským objevům, umožňujícím dosáhnout nových diagnostických a terapeutických metod. Přednáška by měla studentům především objasnit základní pojmy nanotechnologií a odhalit oblasti, které jsou v dnešní době dobře zvládnuty a našly již uplatnění v praktickém životě člověka.

Délka přednášky:  45–90 min podle domluvy

 

Přednáška

Obraz vesmíru na prahu tisíciletí

Lukáš Richterek, lukas.richterek@upol.cz


Anotace: Přednáška se zabývá vývojem kosmologických teorií a filozofických představ o Vesmíru od starověku po současnost, důraz je kladen na objevy v poslední dekádě 20. století. Diskutován je kosmologický princip, rozpínání vesmíru a jeho experimentální ověřování, standardní model Velkého třesku, jeho důsledky i problémy, kvalitativní vysvětlení základních představ inflačních modelů, problematika temné hmoty, na závěr rozebereme různé scénáře dalšího vývoje a budoucnosti vesmíru. Prezentace využívá výsledky nejnovějších pozorování, snímky i animace z Hubbleova vesmírného dalekohledu, snímky z projektů na studium reliktního mikrovlnného záření a sledování supernov ve vzdálených galaxiích.

Délka přednášky:  45–90 min podle domluvy

 

Přednáška

O plešatosti černých děr

Lukáš Richterek, lukas.richterek@upol.cz


Anotace: Stručný úvod do fyziky černých děr. Prezentace je doplněna obrázky a animacemi, připomenuty jsou základní myšlenky obecné teorie relativity, rozebrán pohyb částic a světla v okolí těchto objektů i problémy spojené s jejich astronomickým pozorováním.

Délka přednášky:  45–90 min podle domluvy

 

Přednáška

Albert Einstein a vznik speciální teorie relativity

Lukáš Richterek, lukas.richterek@upol.cz


Anotace: Přednáška o základech Einsteinovy speciální teorie relativity a životě jednoho z největších fyziků všech dob. Základní myšlenky jeho teorie jako např. dilatace času nebo kontrakce délek jsou ilustrovány pomocí humorných animací. Zmínka bude i o pobytu Einsteina v Praze a místech spojených s jeho působením.

Délka přednášky:  45–90 min podle domluvy

 

Přednáška

Chvála Slunce

Lukáš Richterek, lukas.richterek@upol.cz


Anotace: Přednáška je zaměřena na fyzikální vlastnosti naší nejbližší hvězdy, vnik a vývoj hvězd, závěrečná stádia hvězd, na některé aspekty získávání energie ze Slunce, pozorování Slunce a jeho význam pro kalendář a život dávných civilizací.

Délka přednášky:  45–80 min podle domluvy

 

Přednáška

Ernst Mach a obecná teorie relativity

Lukáš Richterek, lukas.richterek@upol.cz


Anotace: Přednáška se zabývá některými jevy plynoucími z teorie relativity, zejména vlastnostmi prostoročasu v okolí rotujících hmotných objektů, které strhávají k rotaci objekty ve svém okolí. V souvislosti s tím připomeneme význam Ernsta Macha, rodáka z Chrlic u Brna a jednoho z nejznámějších fyziků, kteří působili na našem území, pro některé myšlenky, jež stály u zrodu Einsteinovy teorie.

Délka přednášky:  45–60 min podle domluvy

 

Přednáška

O čem (také) je obecná teorie relativity

Lukáš Richterek, lukas.richterek@upol.cz, http://www.slideshare.net/lrichterek


Anotace:  Přednáška věnovaná stému výročí formulace obecné teorie relativity, nejlepší teorie gravitace, kterou   máme   v   tuto   chvíli k   dispozici.   Zmiňuje   se   o   základních   principech   a myšlenkách   i   experi­mentálních testech Einsteinovy teorie  – o černých dírách, gravitačních čočkách i gravitačních vlnách.

Délka přednášky:  45–90 min podle domluvy

 

Přednáška

Gravitační vlny a jiné příze

Lukáš Richterek, lukas.richterek@upol.cz


Anotace: Přednáška vychází z první úspěšné detekce gravitačních vln interferometry LIGO v roce 2015. Připomene základní představy o gravitaci v Newtonově  mechanice i Einsteinově obecné teorii relativity a především jedním z důsledků Einsteinovy teorie – existencí gravitačních vln, jejichž existence byla potvrzena nepřímo pomocí pozorování binárních
pulsarů a přímo na případu srážky dvou hmotných černých děr.  Zamě­říme se na vlastnosti gravitačních vln, moderní laserové interferometry a informace, které by nám gravitační vlny mohly přinést o řadě
astrofyzikálních procesů.

Délka přednášky:  45–75 min dle domluvy

 

Přednáška

Trocha nebeské mechaniky sto let po slavném návratu první dámy

Lukáš Richterek, lukas.richterek@upol.cz


Anotace: Přednáška se zabývá vlastnostmi komet, jejich pozorováním a v souvislosti s tím i možnostmi dynamického modelování jejich pohybu. Jednoduchý počítačový model k řešení pohybové rovnice komet (obecně těles pohybujících se v gravitačním poli Slunce) bude porovnán s údaji, které pro některé komety uvádí na svých stránkách NASA. Na přednášku navazuje i jeden ze studijních textů z archivu fyzikální olympiády.

Délka přednášky:  45–90 min podle domluvy

 

Přednáška

Návštěva ve světě základních částic hmoty

Lukáš Richterek, lukas.richterek@upol.cz, doc. Roman Kubínek, roman.kubinek@upol.cz


Anotace: Přednáška je určena spíše mladším posluchačům (za úrovni druhého stupně ZŠ nebo nižších ročníků víceletých gymnázií). Jedná se o stručný úvod do standardního modelu elementárních částic, v poslední části se předpokládá zapojení všech posluchačů do minipředstavení, v jehož rámci si v rolích elementárních částic projdeme základní etapy vývoje našeho vesmíru tak, jak si vyplývají z pozorování a závěrů moderní kosmologie.

Délka přednášky:  80–90 min, vyžaduje větší prostor pro pohyb účastníků.

 

Přednáška

Fyzika ve sportu

Jan Říha, jan.riha@upol.cz


Anotace: Sport hraje v současné době stále významnější úlohu v životě lidstva. Téměř každý z nás se s některým druhem sportu denně setkává buď aktivně nebo alespoň pasivně, třebaže jen letmým sledováním televizních zpráv. Zaměstnání mnoha lidí je dokonce na sportu závislé. Nejedná se přitom pouze o profesionální sportovce a trenéry, ale především o činovníky sportovních klubů, provozovatele různých sportovních center a hřišť, výrobce a prodejce sportovního vybavení, velké televizní společnosti, obrovské reklamní agentury atd.

Fyzikální bádání proto nezůstává pozadu ani v oblasti sportu. Mnoho zajímavých příspěvků je publikováno ve vědeckých časopisech jako například American Journal of Physics, Canadian Journal of Physics nebo Reports on Progress in Physics. Přednost pochopitelně dostávají komerčně protěžovaná sportovní odvětví jako tenis, golf a baseball, občas nalezneme článek věnující se méně známým sportům (v roce 2002 vyšel článek o mechanice pohybu surfařského prkna). Zákonitosti pohybu lidského těla ve sportu sleduje biomechanika, s fyzikou úzce propojená věda. Přednáška se bude věnovat přehledu současných možností využití fyziky ve sportu. Přednost dostane v naší republice velmi oblíbený tenis, dále také rychle se rozvíjející golf. Přednáška je proložena krátkými videozáznamy.

 

Přednáška

50 let soustavy SI aneb na odchodu do důchodu

Tomáš Rössler, tomas.rossler@upol.cz


Anotace:

Délka přednášky:  50 min

 

 

Přednáška

Metrologie není meteorologie

Tomáš Rösslertomas.rossler@upol.cz


Anotace:

Délka přednášky:  50 min