You are hereSLO/PL

SLO/PL


Fyzika pevných látek sticky icon

Předmět: Fyzika pevných látek

Katedra/Zkratka: SLO/PL

Rok: 2017 2018

Garant: 'doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.'

Anotace: Podat stručný přehled základů fyziky pevných látek. Postupuje se od popisu geometrie uspořádání krystalů. Pravidelné uspořádání umožňuje popis pomocí energetických pásů a elementárních excitací jako jsou fonony, plazmony, excitony.

Přehled látky:
1. Prostorové uspořádání krystalu, krystalová mřížka, primitivní buňka. 2. Difrakce na krystalu, reciproká mřížka, Braggův zákon rozptylu, Brillouinova zóna. 3. Krystalová vazba, iontové, kovalentní, kovové krystaly, krystaly inertních plynů. 4. Kmity mřížky, akustické, optické fonony, disperzní závislosti, tepelné vlastnosti. 5. Kovy, Fermiho plyn volných elektronů, tepelné a elektrické vlastnosti. 6. Energetické pásy, Blochův teorém, Blochovy funkce, ústřední rovnice. 7. Polovodiče, disperzní závislosti reálných materiálů (Si, Ge, GaAs). 8. Fermiho plochy v kovech, přiblížení téměř volných elektronů, metoda těsné vazby. 9. Kvazičástice, plazmony, polaritony, excitony. 10. Pokročilé kapitoly, supravodivost, elektrické a magnetické vlastnosti.

Učebnice (PDF, 14 MiB)