You are hereEL

EL


Ukázkové příklady

Zápočet z předmětu KEF/EL, ELN elektronika je tvořen písemným testem na počítání příkladů. V příloze jsou ukázkové příklady, které mohou být součástí testu.

Okruhy:

Elektronika

Předmět: Elektronika

Katedra/Zkratka: KEF/EL

Rok: 2018 2019

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Získání znalostí o moderní elektronice, součástkách a elektrickém zpracování signálů

Přehled látky:
1. Fyzikální základy teorie obvodů: základní pojmy, obvodové prvky a jejich vlastnosti, lineární, nelineární, neřízené prvky,charakteristiky a parametry dvojpólů, lineární dvopóly - ideální odpor, indukčnost, kapacita, zdroj napětí a proudu, řízené lineární dvojpóly, nelineární dvojpóly, mnohapólové prvky - trojpóly, čtyřpóly a dvojbrany (ideální transformátor, ideální měnič výkonu, ideální gyrátor, ideální impedanční konvertor a invertor, ideální řízený zdroj elektrické energie, ideální zesilovač), mnohobranové prvky, spojování dvojpólů, čtyřpólů a dvojbranů, rovnice popisující obvody, kmitočtové charakteristiky, konkrétní příklady dvojpólů, čtyřpólů a dvojbranů. 2. Principy a vlastnosti polovodičových součástek: polovodiče a jevy v polovodičích (struktura látek, pásový model ,elektrony a díry, Ohmův zákon, Hallův jev, absorpce, vnitřní fotoelektrický a fotovodivost, elektroluminiscence, galvanomagnetický jev, termomagnetický jev, termoelektrický jev a Peltierův jev), přechod PN a jeho VA charakteristika, přechod kov - polovodič, příprava polovodičů, polovodičové součástky bez aktivního přechodu PN (termistory, fotoresistory a fotomagnetické detektory, Hallovy součástky, magnetorsistory, Gunnovy diody, varistory, tensoelektrické polovodiče), polovodičové součástky s jedním PN přechodem ( usměrňovací diody, stabilizační diody, tunelové diody, varikapy a varaktory, fotodiody, luminiscenční a laserové diody, termoelektrické a Peltiérovy články, UJT), polovodičové součástky se dvěma PN přechody - bipolární transistory (stavba, princip, statické charakteristiky, základní zapojení a vlastnosti zapojení, schématické značky, nf parametry, pracovní bod, výkonová ztráta a teplotní stabilizace, vysokofrekvenční efekty), součástky s více přechody PN (čtyřvrstvé, pětivrstvé - diak, tyristor, triak), unipolární transistory (JFET, MOS-FET, V-MOS), použití a jednoduchá zapojení polovodičových součástek (zesilovače, klopné obvody, oscilátory atd.) 3. Operační zesilovače: základní vlastnosti operačních zesilovačů, druhy operačních zesilovačů, vnější obvody oper. zesilovačů, základní zapojení - sčítání, odečítání, integrování, derivování, funkční měniče, násobičky a děličky, analogové paměti, převodníky, zesilovače, usměrňovače, omezovače, komparátory, spínače, generátory, aktivní filtry, stabilisátory. 4. Logické integrované obvody: Booleova algebra a logické funkce, logické operátory a logické stavebnice, kombinační funkce a příslušné obvody, zobrazení, číselné kódy, aritmetické operace a příslušné obvody, paměťové funkce, funkce posouvání a čítání, klopné obvody pro posouvání a čítání, paměťové a posuvné registry, paměti, komparační obvody, sčítačky, čítače, sekvenční obvody, řadič, mikroprocesorová struktura, systém řízený mikroprocesorem, PC, AD a DA převodníky. 5. Elektronické systémy: vysílače, přijímače, modulátory, směšovače, demodulátory, magnetron, měniče elektrických veličin na neelektrické a naopak, zpracování zvuku a obrazu, obrazové snímací elektronky, CCD, obrazovka, detektory elektromagnetického záření, optoelektronické zobrazovací systémy aj.

OtázkyOtázky ke zkoušce (PDF 48 kiB)