You are herePřehled výzkumných skupin

Přehled výzkumných skupin


Pracoviště SLO a KEF se podle obsahu výzkumné činnosti dělí do následujících skupin:
(název, charakteristika, fotografie, kontaktní osoba, email, telefon)

Skupina aplikované optiky

Vyvíjí činnost v různých optických oborech, zvláště činná ve spolupráci s výrobní sférou a mezinárodními vědeckými projekty. Návrh, výroba a testování optických prvků,  soustav a optických tenkých vrstev. Vysokovýkonové lasery a matematické modelování jejich působení na materiály. Zpracování optických signálů. Optická metrologie.
 

foto
RNDr. Petr Schovánek Petr.Schovanek[z]upol.cz
58563 1503, 58563 1542

Skupina kvantové optiky

Skupina se zabývá experimenty v oblasti kvantové optiky. V současnosti to jsou konkrétně experimenty s fotonovými páry, kvantové zpracování informace a nelineární vrstevnaté struktury jako zdroje fotonových párů.

foto
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. Ondrej.Haderka[z]upol.cz
58563 1511, 58563 1543

Skupina vlnové optiky, statistické optiky a holografie

Skupina se skládá z několika laboratoří:

  • laboratoř interferometrie s částečně koherentním světlem
  • laboratoř koherenční zrnitosti
  • laboratoř 3D topografie
  • laboratoř boroskopie
foto
RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D. Pavel.Pavlicek[z]upol.cz
8563 1680, 58563 1532
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. Miroslav.Hrabovsky[z]upol.cz
58563 1501
RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D. tomas.rossler[z]upol.cz
58563 4302
RNDr. Jiří Keprt, DrSc. Jiri.Keprt[z]upol.cz
58563 1507, 58563 1537

Skupina aplikované elektro-optiky

Spolupracuje na vědecko-výzkumných úkolech a řeší potřeby průmyslové praxe. Podílí se i na zajišťování technických potřeb ve výukového procesu.
Skupina výrazně spolupracuje při řešení konkrétních technických zadání, která jsou spojená s návrhem a realizací měřicích a diagnostických systémů i ve výrobních procesech.

 
Mgr. Georgi Ivanov Georgi.Ivanov[z]upol.cz
58563 1529, 58563 1524

 

Konstrukce a mechanická dílna

Konstrukční a mechanická realizační dílna zajišťuje vývoj a realizaci jemnomechanických zařízení, výrobu prototypů a funkčních vzorků jak pro vlastní vývoj v oboru optiky, tak i pro zákazníky z různých odvětví vědy a techniky.

 
Lubomír Kocián Lubomir.Kocian[z]upol.cz
58563 1515

Oddělení aplikované fyziky

Skupina aplikované fyziky se věnuje výzkumu v oblasti nanotechnologií (v rámci Centra výzkumu nanomateriálů), problematice zpracování obrazu, metrologii a obecně problematice měření (vývoj nových měřicích metod, vývoj měřicích přístrojů).

fotofoto
doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. ludek.bartonek[z]upol.cz
58563 4291

Oddělení didaktiky fyziky

Skupina didaktiky fyziky se zabývá projektováním výuky fyziky, tvorbou učebnic a učbních pomůcek. Věnuje se aplikaci moderních výukových technologií ve fyzice, řeší didaktické problémy vybraných partií fyziky. Věnuje se popularizaci fyziky.

foto
RNDr. Renata Holubová, CSc. holubr[z]prfnw.upol.cz
58563 4165