You are hereTémata magisterských prací – neučitelské

Témata magisterských prací – neučitelské


Vypsaná témata magisterských prací

 • Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, Vývoj měřicích systémů pro experimenty syntézy supertěžkých jader
  • podrobnosti v příloze
  • kontakt: doc. Pechoušek
 • Hella Autotechnik - více informací v přílohách
  • Moderní metody osvětlovacích soustav v automobilovém průmyslu.
  • Vyhodnocení barevných simulací zadních svítilen.
  • Vytvoření metodiky pro posouzení homogenity světla zadních svítilen.
 • ATEsystem Jablonec s.r.o.
  • Nabídka témat s využitím LabView v příloze, především pro obor Aplikovaná fyzika.
  • Konzultace s doc. Pechouškem
 • prof. RNDr. Miroslav Mašlán, CSc.
  • Bionické a mřížkové struktury připravené 3D tiskem
  • Spektroskopie záření gama s NaI(Tl) a LaBr(Ce) scintlilačním detektorem.
  • Syntéza supertěžkých prvků (Z = 110 - 118).
  • Elektromagnetický kalorimetr pro NICA/MPD experimenty
 • doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
  • Stanovení efektivní tloušťky vzorků železo obsahujících nanomateriálů pro Mössbauerovu spektroskopii.
   Bude experimentálně i výpočetně stanovena efektivní (optimální) tloušťka vzorku vybraných železo obsahujících nanomateriálů pro mössbauerovská měření. Bude též stanovena Debyeova teplota.
  • Charakterizace vysokotlaké formy zeta-Fe2O3 pomocí Mössbauerovy spektroskopie.
   Bude provedena mössbauerovská charakterizace struktury vysokotlaké formy zeta-Fe2O3 s cílem potvrdit přítomnost šesti neekvivalentních pozic atomů železa ve struktuře. S přihlédnutím na extrémně malé množství vzorku bude navrženo standardní transmisní měření, popř. i experiment dopředného jaderného rozptylu užitím synchrotronového záření.
  • Mikrovlnná syntéza nanočástic feritů a jejich aplikace
 • Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
  • Studium magnetitu pomocí jaderného bregovského rozptylu.
   Jaderný Braggovský rozptyl umožňuje studovat selektivně vlastnosti železa v různých krystalografických a magnetických polohách. Cílem práce je provést detailní rozbor možností studia vlastností magnetitu v oblasti Verweyova přechodu a pod ním. V rámci práce by měli být simulovány experimenty jaderného Braggovského rozptylu s ohledem na možnosti provedení takového experimentu na synchrotronech v ESRF a PETRA III, DESY. (výpočty a simulace, odhady, podrobný rozbor struktury magnetitu)
  • Studium vlivu magnetického pole na krystalizaci amorfních kovů.
   Modifikace amorfních a nanokrystalických kovových skel pomocí magnetických nanovrsteva a nanočástic. Sledování jejich vlivu na magnetické vlastnosti a krystalizaci amorfních skel. Práce obnáší, přípravu vzorků, měření vlastností a jejich interpretaci. (práce v laboratoři, příprava vzorku, analýza dat)
  • Příprava zářičů pro Mössbauerovu spektroskopii.
   Práce je zaměřena na testování různých postupů přípravy zářičů pro Mössbauerovu spektroskopii. Pří přípravě zářičů jsou různými technikami implantovány atomy s jádry 57Co do nosné matrice tak, aby byla vysoká výtěžnost implantace atomů do materiálu a současně aby zářič vykazoval dostatečně vysoký jev bezodrazové emise. Cílem práce je najít postup s vysokou výtěžností nanášení 57Co. Současně bude testována použitelnost tohoto postupu pro matrice různého typu. Připravovány budou jak bodové tak plošné zdroje. U připravených zářičů bude provedena jejich charakterizace. (práce v laboratoři, syntéza, elektrolýza)
  • Studium transformací železa pomocí in-situ experimentů jaderného dopředného rozptylu.
   Cílem práce je analyzovat in-situ experimenty jaderného dopředného rozptylu provedené na synchrotronu PETRA III v Hamburku. Série experimentů mapuje průběh reakcí železo obsahujících látek. Analýza těchto unikátních dat poskytne cenné informace o průběhu těchto reakcí, především o možných intermediálních fázích, které mohou při reakcích vznikat na omezenou dobu.  (analýza experimentálních dat ze synchrotronu)
  • Simulace nanokrystalizace v amorfních sklech.
   Amorfní skla jsou materiály připravené rychlým chlazením v podchlazeném stavu. Při zvýšení teploty dochází ke krystalizaci amorfního materiálu a vzniku nanozrn zabudovaných v amorfní matrici.
   Při této krystalizaci dochází ke změně mechanických i magnetických vlastností. Výsledné vlastnosti jsou mimo jiné ovlivněny také průběhem krystalizace. Cílem práce je simulovat průběh krystalizace v amorfních kovech a doplnit tak informaci získané ze in-situ experimentů také o teoretický popis.
   (teoretické výpočty, simulace na počítači)
  • Určování chyb v Mössbauerově spektroskopii.
   Mössbauerova spektroskopie je experimentální metoda využívaná ke studiu vlastností pevných látek poskytující cenné informace o lokálním strukturním a magnetickém uspořádání. Nicméně abychom získaly  informace, které tato metoda poskytuje, je nutné změřená data správně analyzovat. Mimo jiné definovat správně chyby určení hodnot jednotlivých parametrů. Cílem práce je shrnout, popsat a zhodnotit všechny možné zdroje nepřesností měření a analýzy experimentálních dat. Navrhnout metodiku vyhodnocování experimentů a určování spolehlivosti měření jednotlivých hyperjemných parametrů. (rozbor experimentů, vyhodnocení experimentů, rešerše)
 • Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D. (obor Nanotechnologie)
  • Vliv funkcionalizující vrstvy na nanočásticích oxidů železa na viabilitu živočišných buněk.
  • Grafenové driváty a jejich cytotoxicita.
 • doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
  • Virtuální Mössbauerův spektrometr.
   Vytvoření aplikace simulující Mössbauerův spektrometr jako vzdáleně přístupný experiment. Programování v LabVIEW, simulace fyzikálních principů k realizaci spektrometru, simulace měření vzorků.
  • Témata řešená ve spolupráci s SÚJV Dubna (Ruská Federace).
   Témata z oblasti jaderné fyziky, vývoje měřicích aparatur, řídicích systémů a provádění experimentů, na pracovišti SÚJV (Spojený ústav jaderných výzkumů, www.jinr.ru). Emulace daných zařízení na pracovišti KEF. Programování zejména systémů Compact RIO.
  • Pohybové zařízení Mössbauerova spektrometru na bázi piezoprvku.
   Vývoj pohybového zařízení radioaktivního zdroje pro Mössbauerův spektrometr na bázi piezoprvků. Výběr vhodného prvku (materiál, tvar, rozměry) pro realizaci lineárního pohybu, mechanických vibrací, rychlostí 10 mm/s. Specifikace tvaru zadávacího signálu, linearizace spektra, ověření kvality pohybu měřením kalibračních spekter.
  • Algoritmy automatického hledání píků v mnohakanálovém spektru.
   Ohodnocení současných algoritmů používaných v automatickém hledání píků při analýze mnohakanálových spekter energií pro identifikaci radioaktivních zářičů. Principy fitování píků (píků úplné absorpce) rentgenového záření a gama, automatické určení intervalu pro fitování (ROI, region of interest), optimalizace na pozadí, určení vlivu záření pozadí, apod. Vytvoření porovnávacího programu na vybraných spektrech. Návrh nového algoritmu.
  • Využití Mössbauerovy spektroskopie v metalurgii.
   Pro aplikace v hutnictví, strojírenství, úpravy ocelí, kalení. apod. identifikace fází jako martenzit, austenit, atd. v různých fázích procesu tvorby a úpravy ocelí, výrobků, obrobků. Měření v odrazové geometrii nedestruktivní metodou, měření v transmisní geometrii tenkých plátků, prášků, apod.
  • Metody měření frekvenčních charakteristik piezoelektrických prvků.
   Proměřování frekvenčních charakteristik piezoelektrických prvků pro určení rezonančních frekvencí v rozsahu od jednotek Hz až po desítky kHz. Metody měření pomocí elektrického i mechanického buzení se snímáním vibrací z elektrické odezvy i mechanické výchylky pomocí laserového výchylkoměru. Porovnání metod z pohledu přesnosti, rozlišení, frekvenčního rozsahu, doby měření (sekundy až hodiny), apod.
  • Testování vybraných metod úpravy signálu z detektorů ionizujícího záření.
   Analýza funkce DSP algoritmů pro úpravu signálu z DIZ. Provedení simulačních měření, analýza vlivu algoritmů na zpracovávaný signál, programování v LabVIEW, optimalizace parametrů algoritmů a jejich implementace do aplikačního SW.
  • Měření tepelné vodivosti plynů na vstupu a výstupu měřicí cely s průtokem plynu.
   Vývoj a otestování systému pro měření tepelné vodivosti plynu. Realizace měření na vstupu a výstupu měřicí cely s průtokem plynu, porovnání obou měření, definování rozdílů signálu, kalibrace, zjištění provozních parametrů.
  • Měření vibrací pomocí piezoelektrického akcelerometru.
   Popis principů měření vibrací pomocí piezoelektrických akcelerometrů, charakteristiky senzoru Brüel & Kjær 4508B a jeho zapojení, provedení testovacích měření, vývoj měřicí aplikace v LabVIEW s využitím multifunkční měřicí karty, zpracování dat, vyhodnocení výsledků.
  • In situ elektrokatalytické analýzy pomocí Mössbauerovy spektroskopie.
   Rešerše výzkumných studií, elektrokatalytické reakce s železoobsahujícími materiály, návrh konstrukce měřicí cely pro uvedené aplikace, vývoj, provedení vzorového experimentu.
  • Strukturní změny v materiálu indukované ozářením rychlými těžkými ionty.
   Rešerše výzkumných studií, návrh experimentu, ozařování vzorků na pracovišti SÚJV (Spojený ústav jaderných výzkumů, www.jinr.ru) pomocí tzv. swift heavy ion irradiation (Kr, Xe, Bi), charakterizace vzorků různými analytickými metodami před a po ozáření.
  • Teplotní transformace FeS2 struktur – mössbauerovská studie.
   Rešerše výzkumných studií na téma teplotní transformace FeS2 struktur markazit/pyrit získaných z uhlí. Charakterizace pomocí podpůrných analytických metod.
  • Pohybové zařízení Mössbauerova spektrometru na bázi lineárního magnetického motoru.
   Vývoj pohybového zařízení radioaktivního zdroje pro Mössbauerův spektrometr na bázi lineárního magnetického motoru. Optimalizace komerčního zařízení pro realizaci lineárního pohybu, mechanických vibrací, rychlostí 10 mm/s. Specifikace frekvence, amplitudy, tvaru zadávacího signálu apod., ověření kvality pohybu měřením kalibračních spekter.
  • Algoritmy pro rychlé určení množství austenitu z mössbauerovských spekter.
   Určování množství (zbytkového) austenitu pomocí Mössbauerovy spektroskopie v geometrii transmisní i odrazové. V časovém vývoji získaných spekter po 1 minutových intervalech v reálném čase odhadnout co nejpřesněji množství austenitu vůči ostatním fázím. Vývoj algoritmů pro analýzu spekter a jejich porovnání.
 • Mgr. Jakub Navařík
  • Návrh a realizace miniaturního digitálního osciloskopu pro Mössbauerův spektrometr.
   Návrh a realizace elektronického sledování základních funkcí Mössbauerova spektrometru, který je vyvíjen v laboratořích PřF a RCPTM. Mössbauerovy spektrometry jsou, jako velmi významný nástroj pro charakterizaci nanomateriálů, určeny jednak pro použití v našich laboratořích, ale také pro prodej do laboratoří celého světa. Základním parametrem ovlivňujícím kvalitu měření je optimalizace chodu tzv. pohybového zařízení s radioaktivním zářičem. Nabízené téma bakalářské nebo diplomové práce se týká právě sledování tohoto parametru. Výsledkem práce bude elektronický osciloskopický systém se vzdáleným přístupem, který umožní provádět kontrolu a optimalizaci spektrometrů na neomezenou vzdálenost. Student bude navrhovat elektronické zapojení, programovat jednočipový mikropočítač a řídicí aplikaci pro PC v programovacím prostředí LabVIEW.
 • Mgr. Petr Novák
  • Příprava nanočástic oxidu železa tepelným rozkladem FeC2O4·2H2O a jejich charakterizace.
   Experimentální příprava různých typů oxidů železa pomocí tepelné dekompozice. Budou testovány různé teploty a podmínky syntézy. Vytvořené nanočástice budou následně studovány a charakterizovány pomocí Mössbauerova spektrometru, SEM atd.
  • Modelování v programu ANSYS pro účely studia biomechnických vzorků.
  • Numerické modelování proudění.
   Numerické simulace proudění v interiéru hydrodynamických čerpadel, realizované v prostředí programu ANSYS CFX. (ve spolupráci s CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.)
  • Řídicí systém pro hydraulickou laboratoř – ovládání šoupáků.
   Návrh a realizace řídicího systému, který na základě zpětné vazby ze senzorů (měřená veličina = rychlost proudění kapaliny) nastaví polohu šoupáků (a tím tlakové ztráty) v jednotlivých větvích potrubí na hodnoty, potřebné pro dosažení stanoveného průtoku kapaliny systémem. (ve spolupráci s CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.)
 • RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.
  • Metodika provozního testování scintilačních modulů NICA/MPD
  • Kalibrace měřidel různých fyzikálních veličin - spolupráce s ČMI.
   (konkrétní téma dle aktuální nabídky)
  • Metronomický model měření v kontextu moderního pojetí metrologie.
  • Základy procesního modelu měření.
 • Mgr. Jan Říha, Ph.D.
  • Analýza experimentálních dat rotační polarizace a kruhového dichroismu krystalů.
 • Mgr. Jan Filip, Ph.D.
  • Metodika sledování sedimentace nanočástic železa ve vodném prostředí
 • doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
  • Optické vlastnosti systémů nanočástic s bílkovinami
   Nanočástice jsou hojně zkoumané v posledních několika desetiletích a v mnohých případech již delší dobu používané v běžné praxi. Cílem této diplomové práce je tudíž studování interakcí laboratorně připravených i komerčně dostupných nanočástic s vybranými bílkovinami za pomoci spektroskopických technik.
 • RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.
  • Stanovení nejistoty měřeni triangulačních 3D senzorů pomocí počítačové simulace.
   Student by pomocí počítačové simulace určil nejistotu měření 3D senzoru, ktery využívá triangulace. V odborné literatuře je možné najít několik vzorců pro výpočet nejistoty měření. Vzorce byly spočítány různým způsobem a vzájemně se liší. Počítačová simulace by mohla rozhodnout, který vzorec je správný, případně za jakých podmínek může být použit.
  • Interferometrie se dvěma vlnovými délkami.
   Experimentální práce. Interferometrie se dvěma vlnovými délkami se používá na měření geometrického tvaru předmětu. Přesnost měření metody je okolo 1 mikrometru. Metoda ve SLO už funguje, stále je však třeba odstranit určité nedostatky, které měřicí metoda má.
 • doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
  • Použití difrakčních mřížek pro zaostřování optických soustav.
   Difrakční masky jsou účinným nástrojem pro přesné zaostření např. menších astronomických dalekohledů jak pro vizuální tak i pro fotografické použití. Práce provede rešerši současného stavu v použití zejména Hartmanových a Bahtinovových masek, simulaci difrakčního obrazce v okolí ohniskové roviny pomocí počítače a srovnání s experimentálně získanými daty. Dále se bude zabývat optimalizací tvaru masky, vlivem seeingu, defokusace, barevné vady, případně jiných difraktivních elementů.
  • Detektory s rozlišením počtu fotonů.
   Rešerše různých přístupů k detekci slabých fotonových polí s rozlišením v počtu fotonů následovaná experimentálním srovnáním některých typů detektorů, které jsou k dispozici v laboratoři kvantové a nelineární optiky ve SLO, např. smyčkových detektorů, hybridního detektoru, MPPC, iCCD a EM-CCD kamer.
 • Mgr. Karel Lemr
  • Počítačová implementace filtrů pro digitální fotografii.
   Digitalizace obrazu umožňuje realizovat celou řadu zajímavých efektů při následném zpracování. Lze například dodatečně simulovat barevné nebo jiné filtry. Cílem práce bude vytvoření programu implementujícího vybrané barevné a jiné efekty a provádějícího užitečné zpracování digitálního obrazu.
  • Sestavení optické soustavy pro mikrofotoluminiscenci.
   Měření fotoluminiscence, tedy světelného vyzařování, je jednou z významných metod při studiu mnoha chemických látek nebo materiálů. Své uplatnění nachází i v oblasti výzkumu nanočástic. Cílem bakalářské práce je sestavení optické soustavy umožňující měření emise světla z jednotlivých nanostruktur (např. kvantových teček, nanokrystalů nebo nanovláken). Práce se sestává jak z konstrukce optického uspořádání a dále pak následného měření fotoluminiscence vybraných nanostruktur.
  • Měření fluorescence při ultranízkých koncentracích.
   Schopnost odhalit i stopové množství vybraných chemických látek je klíčová v mnoha oblastech lidského zkoumání (např.: medicína, hygiena nebo materiálový výzkum). Cílem této bakalářské práce bude optimalizace parametrů jednofotonového detektoru a optické soustavy s cílem co nejpřesnějšího měření co nejnižší koncentrace fluoroforu (látky vykazujících fluorescenci) v roztoku.
 • Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
  • Konstrukce polarimetru.
   Polarimetr je zařízení pro určení polarizačního stavu světla. Tato práce by zahrnovala sestrojení takového zařízení v kompaktní formě včetně vytvoření softwaru pro vyhodnocení výsledků. Konstrukce se sestává z rotující fázové destičky, polarizátoru a detektoru. Detektor by byl volen podle intenzity dopadajícího záření (klasické intenzity nebo jednotlivé fotony). V současné době sice jsou polarimetry komerčně dostupné, jen jejich pořizovací cena několikanásobně převyšuje hodnotu jednotlivých komponent.
  • Dvoufotonová polarizační analýza.
   Dvoufotonová polarizační analýza se uplatňuje při kontrole funkčnosti kvantových procesů, které používají dvojici korelovaných fotonů k přenosu informace zakódované do polarizačního stavu. V současné době se nejčastěji používá projekční měření, tj. pomocí dvou fázových destiček (čtvrt a půlvlnné) a polarizátoru se měří poměrné zastoupení detekčních událostí v trojici vzájemně ortogonálních bází (horizontální a vertikální, diagonální a antidiagonální lineární polarizace, levotočivá a pravotočivá kruhová polarizace). Tato analýza se provádí na obou výstupních ramenech, přičemž se zaznamenávají současné detekce (koincidence) značící detekci časově korelovaného páru fotonů. Z počtu koincidencí pro všech 36 polarizačních kombinací se potom odhadne taková matice hustoty dvoufotonového stavu nejvíce odpovídající naměřeným hodnotám. Úkolem této práce by bylo zefektivnění tohoto postupu, který je nyní velmi časově náročný. Předpokladem je dobrá znalost programování.
 • doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
  • Moderní zdroje fotonových párů.
   V posledním desetiletí se pro nelineární procesy začaly používat fotonické struktury, které nahrazují objemové nelineární krystaly. Jedním typickým představitelem jsou periodicky pólované materiály, ve kterých se vytvoří periodická mřížka s typickou periodou 5-15 μm. Tyto fotonické struktury mohou sloužit k účinné generaci druhé harmonické, nebo obráceně ke generaci fotonových párů s korelovanými vlastnostmi. Studium těchto vzorků je perspektivní s ohledem na jejich potenciální možnosti pro budoucí aplikace.
 • doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
  • Měření statistik optických polí.
   Budeme se zabývat fotonovými statistikami optických polí, tvořených zejména fotonovými páry. Taková pole vykazují mnoho zajímavých neklasických vlastností využitelných v mnoha fyzikálních experimentech i metrologii. Téma je založeno na kombinaci experimentálního a teoretického přístupu.
  • Metrologie s fotonovými páry.
   Práce podá přehled experimentálních technik, které využívají kvantových korelací fotonových párů pro zvýšení přesnosti fyzikálních měření nebo pro provedení měření jinými metodami nedostupných, např. měření absolutní kvantové účinnosti. Pozornost bude rovněž věnována technikám redukce šumu na základě kvantových korelací.
  • Generace fotonových párů v nelineárních vrstevnatých prostředích.
   Nelineární dielektrické a metalo-dielektrické vrstvy představují perspektivní zdroje kvantově korelovaných fotonových párů s proměnlivými vlastnostmi. Budeme modelovat takové struktury a hledat souvislosti mezi jejich charakteristikami a vlastnostmi fotonových párů. Budeme se zabývat využitím emitovaných fotonových párů v různých oblastech fyziky.
 • Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
  • Kvantová náhodná procházka a její aplikace
   Kvantová náhodná chůze nachází uplatnění při popisu mnoha rozdílných fyzikálních a biologických procesů, jako je například absorpce a zpracování světla ve fotosyntéze nebo popis aktivity lidského mozku. Dynamika takového systému pak úzce souvisí s jeho propojením s okolím, jenž vede obecně ke ztrátě koherence. Cílem této práce je prostudování vlivů různých zdrojů dekoherence na studovaný systém.
  • Šíření fotonů ve vázaných neuspořádaných vlnovodech
   Vlnovodné optické struktury umožňují efektivně vést a směrovat šířící se fotony od jejich zdroje k místu jejich detekce. Vzájemná vazba mezi vlnovody otevírá možnost simulovat jiné fyzikální systémy. Cílem dané práce je numerické modelování šíření částečně koherentních fotonů za podmínek statické a dynamické neuspořádanosti přítomné v systému.

 


Typické okruhy témat:

 • Nanotechnologie (mikroskopické techniky, tvorba nanostruktur)
 • Mössbauerova spektroskopie
 • Konstrukce a realizace měřicích zařízení, programování měřicích systémů

 

PřílohaVelikost
Hella Autotechnik - diplomka 1142.65 KB
Hella Autotechnik - diplomka 275.32 KB
Hella Autotechnik - diplomka 375.5 KB
ATESystem (PDF)107.13 KB
Flerov Laboratory, Dubna (PDF)622.42 KB