You are hereTémata bakalářských prací – učitelské

Témata bakalářských prací – učitelské


Vypsaná témata bakalářských prací

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Problémové úlohy pro výpočtová cvičení z termodynamiky
  • Transport vlhkosti – od teorie po praktické experimenty
 • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  • Akustika hudebních nástrojů
 • RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
  • Motivační videoexperimenty z mechaniky a akustiky
  • Zvuková karta jako zdroj napětí v experimentech pro 3. ročník SŠ
  • Fyzikální simulace v programu GeoGebra
  • Měření teploty a tlaku pomocí zvukové karty PC
  • Historické experimenty v současné výuce akustiky
   Obsah práce bude upřesněn po konzultaci s vyučujícím
 • Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  • Vlastní frekvenční módy Chladniho obrazců
   Cílem práce je studium vlastních frekvencí v rozsahu 100 Hz – 3 000 Hz pro vznik Chladniho obrazců na čtvercové kovové desce pomocí tónového generátoru a reproduktoru. Výstupem by měla být sada frekvencí, při nichž vznikají výraznější vlastní kmity desky s fotodokumentací a videodokumentací.
  • Analemna
   Cílem je zdokumentovat nerovnoměrný roční pohyb Slunce po obloze (buď v Olomouci nebo jiném vybraném stanovišti v ČR) a zkombinovat získané fotografie s teoretickým modelem. Součástí výstupu by měla být i fotodokumentace pozorování.
  • Kalibrace školního spektroskopu Vernier SpectroVis
   Spektrometr ke školnímu měřicímu systému Vernier zobrazí spojité spektrum ovlivněné citlivostí diod detektoru. Cílem práce je proměřit a kalibrovat spektrometr pomocí přesně definovaných zdrojů a sestavit převodní tabulku pro vlnové délky viditelného světla, tak aby bylo možné rekonstruovat např. planckovské spektrum žárovky.
  • Motivace studentů PřF UP pro studium učitelství fyziky
   Cílem práce zmapovat pomocí dotazníků a strukturovaných rozhovorů motivaci a představy studentů učitelství fyziky ve všech ročnících studia a jejich předchozí zkušenosti ze SŠ. Výsledky přehledně statisticky zpracovat.
 • Mgr. Jan Říha, Ph.D.
  • Optická zobrazení v programu Wolfram Mathematica
  • Analýza obrazu v programu Wolfram Mathematica a její využití v průmyslové praxi
  • Analýza vlastností dataprojektorů využívaných ve školství v Olomouckém kraji
 • Mgr. Zdeněk Pucholt
  • Fyzika a paragliding
   Teoretický popis kompletního letu na úrovni VŠ (vzlet, termický let, přistání), analýza kluzáku a dalších parametrů. Studium historie paraglidingu, odborné terminologie, letových pásem a meteorologie. V závislosti na rozsahu lze realizovat i jako diplomovou práci. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
  • Miskoncepty studentů v molekulové fyzice a termodynamice
   Statistické vyhodnocení možných miskonceptů u studentů VŠ v oblasti molekulové fyziky a termodynamiky. Rešerše tuzemské a zahraniční literatury, testování studentů, participace na výuce. Vhodné pro kombinace s MAT, závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
  • Počítačová vizualizace činnosti tepelných strojů
   Vizuální činnost vybraných tepelných motorů ve vhodném prostředí (např. HTML 5) vč. možné volby změny vstupních parametrů. Teoretický popis cyklů, analýzy a stanovení účinností. Vhodné pro kombinace s INF, závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
  • Sbírka inovativních a netradičních úloh z molekulové fyziky a termodynamiky
   Rešerše tuzemské a především zahraniční literatury zaměřené na výuku molekulové fyziky a termodynamiky na úrovni VŠ. Sestavení písemné sbírky kvalitativních a kvantitativních úloh pro výuku vč. vzorového řešení a popisu. Porovnání stávajících úloh s novými, klasifikace úloh dle zvolené taxonomie. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.