You are hereStudium / Pro studenty / (Témata prací)

(Témata prací)


Témata závěrečných prací - teoretická kvantová optika

Šíření fotonů ve vázaných neuspořádaných vlnovodech
(Vlnovodné optické struktury umožňují efektivně vést a směřovat šířící se fotony od jejich zdroje k místu jejich detekce. Vzájemná vazba mezi vlnovody otevírá možnost realizovat “simulovat” jiné fyzikální systémy. Cílem dané práce je numerické modelování šíření částečně koherentních fotonů za podmínek statické a dynamické neuspořádanosti přítomné v systému.)
Školitel: Mgr. et Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. et Ph.D.
Stupeň studia: Bc. nebo Mgr.
Studijní obor: OPT, POCFYZ, AF, NANO

Témata závěrečných prací Skupiny částicové fyziky SLO/UPOL (AKTUALIZOVÁNO)

ilustraceNové téma pro Bc./Mgr. práci nabídnuté Skupinou částicové fyziky SLO/UPOL:

 1. Rekonstrukce kinematiky top-antitop systému
  Cílem Bc. nebo Mgr. práce je srovnat různé metody rekonstrukce čtyřvektorů top kvarků produkovaných v párech top-antitop a rozpadajících se na hadronové jety, lepton (elektron nebo mion) a chybějící příčnou energii v experimentu ATLAS. V tomto rozpadovém kanále je hlavní neznámou podélná hybnost neutrina, a neurčitosti pramenící z kombinatoriky jetů. Od jednoduchých chi-kvadrát přístupů lze prozkoumat lépe definovaný psedo-top kvark koncept a sofistikovanější rekostrukční algoritmy, které dovolují využít konečné rozlišení objektů pozorovaných v detektoru.
  Materiál: http://arxiv.org/abs/1312.5595
  Kontakt: Jiří Kvita, jiri.kvita[z]cern.ch

Téma bakalářské práce: Nelinearita CMOS kamery a interferometrie v bílém světle

Téma bakalářské práce ze skupiny vlnové optiky SLO:

 • Školitel: Pavel Pavlíček
 • Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR v Olomouci
 • Název bakalářské práce: Nastavení a měření nelinearity CMOS kamery
 • Získané dovednosti: Student si osvojí znalosti v oblasti interferometrie a dovednosti v práci s CMOS kamerou.

Podrobnosti najdete v přiloženém souboru.

Témata disertačních prací pro Aplikovanou fyziku ze SLO

Tento seznam obsahuje aktuální návrhy témat disertačních prací pro doktorské studium v oboru Aplikovaná fyzika nabízené Společnou laboratoří optiky. (Odkazy vedou na podrobnější anotace témat v druhé části článku.)

Témata bakalářských a magisterských prací v Laboratoři koherenční zrnitosti

Nabídka diplomových prací

 • Studium vlastností koherenční zrnitosti modifikovaných amplitudovým fraktálovým objektem

Témata magisterských prací – neučitelské

Vypsaná témata magisterských prací

 • Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, Vývoj měřicích systémů pro experimenty syntézy supertěžkých jader
  • podrobnosti v příloze
  • kontakt: doc. Pechoušek
 • Hella Autotechnik - více informací v přílohách

Témata magisterských prací – učitelské

Vypsaná témata magisterských prací

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Stavebnice ve výuce fyziky
  • Fyzika v krabici
  • Počítačové hry a výuka fyziky
 • RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
  • Sbírka řešených úloh z mechaniky podle Bloomovy taxonomie

Témata bakalářských prací – učitelské

Vypsaná témata bakalářských prací

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Problémové úlohy pro výpočtová cvičení z termodynamiky
  • Transport vlhkosti – od teorie po praktické experimenty
 • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  • Akustika hudebních nástrojů

Témata disertačních prací pro Aplikovanou fyziku z KEF

 • doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.:
  • In situ sledování tvorby a transformací železa ve vysokých oxidačních stavech užitím Mössbauerovy spektroskopie a dopředného jaderného rozptylu
   In situ monitoring of formation and transformations of high-valent iron by menas of Mössbauer spectroscopy and nuclear forward scattering

Témata magisterských prací - teoretická kvantová optika

Linearizovaný přístup ke kvantové teorii solitonu ve světle exaktních řešení
(Kvantová teorie solitonu se dá založit na exaktních řešeních rovnice pro operátor pole. V tomto rámci se dají přezkoumat metody a pojmy linearizovaného přístupu k popisu kvantového solitonu.)
Školitel: prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.
Linearized approach to the quantum theory of soliton from the viewpoint of exact solutions