You are hereStudium / Garantované obory studia, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Počítačová fyzika

Garantované obory studia, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Počítačová fyzika


Počítačová fyzika: Okruhy ke státnicím z matematiky a informatiky

Matematika

1. Polynomy, maticový počet, determinanty.

2. Algebraické struktury, vektorové prostory - grupy, vektorové prostory, báze, podprostory, lineární zobrazení.

3. Řešení soustav lineárních rovnic - Gausova eliminační metoda, Cramerovo pravidlo.

4. Skalární součin - skalární součin ve vektorových prostorech nad R a nad C, kolmé vektory, délka vektoru, úhel mezi vektory, ortonormální báze.

5. Posloupnost - limita posloupnosti, věty o posloupnostech, vztah omezenosti a konvergence.

Počítačová fyzika: Okruhy ke státnicím z fyziky

Mechanika

1. Kinematika hmotného bodu.

2. Dynamika hmotného bodu, Newtonovy pohybové zákony.

3. Mechanika soustavy hmotných bodů.

4. Mechanika tuhého tělesa.

5. Gravitační pole, Keplerovy zákony.

Počítačová fyzika: Návrh témat závěrečných prací

 • Charakterizace parametrů EM-CCD kamery.
 • Počítačové modelování nelineárních vlastností dielektrických a metalodielektrických tenkých vrstev.
 • Měření vlastností fotonových párů generovaných v nelineárních materiálech.
 • Vývoj software pro akvizici dat ze spektrometru HR-4000
 • Vývoj software pro akvizici dat a řízení autokorelátoru Pulsescope
 • Vývoj software pro řízení experimentu a preprocessing dat s využitím kamer s jednofotonovou citlivostí

Doktorské studium

Studijní obor Nanotechnologie zatím nemá samostatné doktorské studium. Ale tématice nanotechnologií je možné se věnovat v rámci doktorského studia Aplikované fyziky.

Magisterské studium

Magisterské studium dále rozvíjí specializaci na nanotechnologie, především fyziku nanosvěta a teoretické a experimentální metody jeho studia. Studenti si vyberou jeden ze tří základních směrů studia:

Bakalářské studium

Bakalářské studium Nanotechnologií poskytuje studentům nezbytný fyzikálně-matematický základ. Je určeno převážně pro studenty, kteří uvažují o navazujícím magisterském studiu

V průběhu studia projde student:

Témata magisterských prací – neučitelské

Vypsaná témata magisterských prací

 • Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, Vývoj měřicích systémů pro experimenty syntézy supertěžkých jader
  • podrobnosti v příloze
  • kontakt: doc. Pechoušek
 • Hella Autotechnik - více informací v přílohách

Témata magisterských prací – učitelské

Vypsaná témata magisterských prací

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Stavebnice ve výuce fyziky
  • Fyzika v krabici
  • Počítačové hry a výuka fyziky
 • RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
  • Sbírka řešených úloh z mechaniky podle Bloomovy taxonomie

Témata bakalářských prací – učitelské

Vypsaná témata bakalářských prací

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Problémové úlohy pro výpočtová cvičení z termodynamiky
  • Transport vlhkosti – od teorie po praktické experimenty
 • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  • Akustika hudebních nástrojů

Studijní obor Přístrojová fyzika

Studijní obor „Přístrojová fyzika“ vychovává absolventy k tvořivému přístupu k experimentální práci v oborech experimentální techniky a připravuje na týmovou spolupráci s pracovníky fyzikálního i inženýrského zaměření, tedy na práci v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky a technických oborů. Studenti absolvují postupně základní kurs matematiky a fyziky spolu s vyváženou příměsí informatiky a programování, elektroniky a přístrojové fyziky. Značná pozornost je věnována moderním elektronickým měřícím metodám. Bakalářské studium končí bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Novinkou je možnost zvolit si jednu ze specializací na Číslicové měřící systémy, Optické a laserové technologie nebo Přístroje pro astronomii a astrofyziku.