You are hereStudium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika

Studium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika


Aplikovaná elektronika sticky icon

Předmět: Aplikovaná elektronika

Katedra/Zkratka: KEF/APEL

Rok: 2017 2018

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Získat poznatky o operačních zesilovačích, o nelineárních obvodech s operačními zesilovači a o aktivních filtrech a PID regulaci.

Přehled látky:
Rozšíření základních zapojení s ideálním operačním zesilovačem Reálný operační zesilovač (typy OZ, vlastnosti, šumy, zásady pro práci s OZ) Operační síť a zpětná vazba Zapojení zesilovačů U/U, U/I, I/U a I/I s reálným OZ Aplikace analogových obvodů (analogové násobení a dělení, multiplexery atd.) Aktivní filtry, číslicové filtry Základy teorie regulace, PID regulace Simulace v programu MultiSIM

 

SkriptaSkripta (PDF 817 KiB)

Studijní obor Aplikovaná fyzika sticky icon

V dnešní době, která je založena na intenzivním průmyslovém využívání poznatků vědy a techniky, je zapotřebí odborníků s širokým fyzikálním vzděláním, kteří jsou schopni tyto poznatky aplikovat v praxi, ať už přímo ve výrobních technologiích, nebo nepřímo v procesu kontroly a řízení výroby – metrologii. A právě takové odborníky by měl obor Aplikovaná fyzika vychovávat.

Cvičení KEF/ME 6.a7.12.2017

Cvičení z mechaniky KEF/ME dne 6. a 7.12.2017

Cvičení KEF/MMF 5.12.2017

Cvičení KEF/MMF dne 5.12.2017

Ukázkové příklady

Zápočet z předmětu KEF/EL, ELN elektronika je tvořen písemným testem na počítání příkladů. V příloze jsou ukázkové příklady, které mohou být součástí testu.

Okruhy:

Elektronika pro nanotechnology

Předmět: Elektronika

Katedra/Zkratka: KEF/ELN

Rok: 2017 2018

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: V rámci přednášky se student v seznámí s analogovou elektronikou, elektronickými součástkami a základními obvody, včetně operačních zesilovačů. V druhé části se seznámí s logickými obvody až po konstrukci mikroprocesorů. V poslední částí se seznámí s analogově digitálním a digitálně analogovým převodem.

Přehled látky:
1. Základy elektroniky: základní pojmy, obvodové veličiny, obvodové prvky a jejich vlastnosti, charakteristiky a parametry dvojpólů, zdroje napětí a proudu, rezistor, kondenzátor a cívka, nelineární dvojpóly, mnohapólové prvky - trojpóly, čtyřpóly a dvojbrany a jejich charakteristiky 2. Polovodičové prvky: základy fyziky polovodičů, PN přechod, dioda a další součástky s jedním přechodem, bipolární a unipolární tranzistory, další polovodičové součástky 3. Elektronické analogové systémy: usměrňovače, stabilizátory, modulátory, demodulátory, základní vlastnosti operačních zesilovačů, základní zapojení s ideálním operačním zesilovačem 4. Logické obvody: principy a základy Boolovy algebry, operátory, sestavování funkcí, kombinační logické obvody, sekvenční logické obvody, vybrané logické integrované obvody 5. Mikroprocesorová technika: koncept mikroprocesoru, vnitřní struktura, paměti, počítače 6. Analogově digitální a digitálně analogové převodníky: principy a vlastnosti 7. Nanoelektronické systémy: výhledové technologie a architektury, nové součástky

OtázkyOtázky ke zkoušce (PDF 48 kiB)

Elektronika

Předmět: Elektronika

Katedra/Zkratka: KEF/EL

Rok: 2017 2018

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Získání znalostí o moderní elektronice, součástkách a elektrickém zpracování signálů

Přehled látky:
1. Fyzikální základy teorie obvodů: základní pojmy, obvodové prvky a jejich vlastnosti, lineární, nelineární, neřízené prvky,charakteristiky a parametry dvojpólů, lineární dvopóly - ideální odpor, indukčnost, kapacita, zdroj napětí a proudu, řízené lineární dvojpóly, nelineární dvojpóly, mnohapólové prvky - trojpóly, čtyřpóly a dvojbrany (ideální transformátor, ideální měnič výkonu, ideální gyrátor, ideální impedanční konvertor a invertor, ideální řízený zdroj elektrické energie, ideální zesilovač), mnohobranové prvky, spojování dvojpólů, čtyřpólů a dvojbranů, rovnice popisující obvody, kmitočtové charakteristiky, konkrétní příklady dvojpólů, čtyřpólů a dvojbranů. 2. Principy a vlastnosti polovodičových součástek: polovodiče a jevy v polovodičích (struktura látek, pásový model ,elektrony a díry, Ohmův zákon, Hallův jev, absorpce, vnitřní fotoelektrický a fotovodivost, elektroluminiscence, galvanomagnetický jev, termomagnetický jev, termoelektrický jev a Peltierův jev), přechod PN a jeho VA charakteristika, přechod kov - polovodič, příprava polovodičů, polovodičové součástky bez aktivního přechodu PN (termistory, fotoresistory a fotomagnetické detektory, Hallovy součástky, magnetorsistory, Gunnovy diody, varistory, tensoelektrické polovodiče), polovodičové součástky s jedním PN přechodem ( usměrňovací diody, stabilizační diody, tunelové diody, varikapy a varaktory, fotodiody, luminiscenční a laserové diody, termoelektrické a Peltiérovy články, UJT), polovodičové součástky se dvěma PN přechody - bipolární transistory (stavba, princip, statické charakteristiky, základní zapojení a vlastnosti zapojení, schématické značky, nf parametry, pracovní bod, výkonová ztráta a teplotní stabilizace, vysokofrekvenční efekty), součástky s více přechody PN (čtyřvrstvé, pětivrstvé - diak, tyristor, triak), unipolární transistory (JFET, MOS-FET, V-MOS), použití a jednoduchá zapojení polovodičových součástek (zesilovače, klopné obvody, oscilátory atd.) 3. Operační zesilovače: základní vlastnosti operačních zesilovačů, druhy operačních zesilovačů, vnější obvody oper. zesilovačů, základní zapojení - sčítání, odečítání, integrování, derivování, funkční měniče, násobičky a děličky, analogové paměti, převodníky, zesilovače, usměrňovače, omezovače, komparátory, spínače, generátory, aktivní filtry, stabilisátory. 4. Logické integrované obvody: Booleova algebra a logické funkce, logické operátory a logické stavebnice, kombinační funkce a příslušné obvody, zobrazení, číselné kódy, aritmetické operace a příslušné obvody, paměťové funkce, funkce posouvání a čítání, klopné obvody pro posouvání a čítání, paměťové a posuvné registry, paměti, komparační obvody, sčítačky, čítače, sekvenční obvody, řadič, mikroprocesorová struktura, systém řízený mikroprocesorem, PC, AD a DA převodníky. 5. Elektronické systémy: vysílače, přijímače, modulátory, směšovače, demodulátory, magnetron, měniče elektrických veličin na neelektrické a naopak, zpracování zvuku a obrazu, obrazové snímací elektronky, CCD, obrazovka, detektory elektromagnetického záření, optoelektronické zobrazovací systémy aj.

OtázkyOtázky ke zkoušce (PDF 48 kiB)