You are hereStudium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika

Studium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika


Termodynamika a statistická fyzika sticky icon

Předmět: Termodynamika a statistická fyzika

Katedra/Zkratka: SLO/TSFN

Rok: 2020 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Pochopit základní metody popisu systémů v termodynamice a statistické fyzice.

Přehled látky:
- První termodynamický zákon, stavové parametry, stavové rovnice, stav termodynamické rovnováhy. - Teplo. Adiabatický proces. Vratné a nevratné procesy. Tepelná kapacita.Druhý termodynamický zákon, Caratheodoryho princip, absolutní teplota, entropie. Carnotův cyklus. - Termodynamické potenciály. Jouleův-Thompsonův jev. - Termodynamika systémů s proměnným počtem částic, chemický potenciál. Grandkanonický potenciál. Gibbsova-Duhemova rovnice. Termodynamické potenciály dielektrik a magnetik. - Termodynamické potenciály nerovnovážných systémů. Princip vzrůstu entropie. Podmínky termodynamické rovnováhy. Guldbergův-Wageův zákon. Braunův-Le Chatelierův princip. Gibbsovo pravidlo fází. - Fázové přechody. Fázové přechody prvého druhu. Clausiona-Clapeyronova rovnice. Fázové přechody druhého druhu. Ehrenfestovy rovnice. Landauova teorie fázových přechodů druhého druhu, přechod feromagnetikum-paramagnetikum, Curieův-Weissův zákon. - Třetí termodynamický princip. - Popis mnohačásticového systému, fázový prostor, zákony zachování (teorém E. Noetherové). Statistický soubor. Liouvilleův teorém. Ergodický problém, Tolmanova hypotéza. Hustota kvantových stavů. - Mikrokanonický, kanonický a grandkanonický soubor. Stavová rovnice kanonického systému. Entropie. - Statistická rozdělení soustavy volných částic, formalizmus druhého kvantování. Grandkanonická partiční funkce, rozdělovací zákony ideálních plynů. - Ideální Maxwellův-Boltzmannův plyn. Ekvipartiční teorém. Měrná tepla modelových fyzikálních systémů. Chemické reakce v plynové směsi.Ideální fermionový plyn. Elektronový plyn v homogenním magnetickém poli, diamagnetismus, paramagnetismus, Curieův zákon. - Ideální bosonový plyn. Záření absolutně černého tělesa, Planckův zákon. Fononové systémy, Einsteinův model krystalu, Debyeova teorie měrných tepel. - Boltzmannův neideální plyn, viriálová stavová rovnice.Einsteinova teorie fluktuací. Onsagerovy relace reciprocity.

Fyzikální praktikum (elektřina a magnetismus) sticky icon

Info nedostupné/Not available

 

SkriptaSkripta (PDF 2,3 MiB)

Molekulová fyzika a termodynamika sticky icon

Info nedostupné/Not available

 

SkriptaSkripta (PDF 2,6 MiB)

Fyzikální praktikum (molekulová fyzika) sticky icon

Info nedostupné/Not available

 

SkriptaSkripta (PDF 3,7 MiB)

Moderní mikroskopické metody sticky icon

Info nedostupné/Not available

Fyzikální praktikum (atomistika) sticky icon

Info nedostupné/Not available

Elektřina a magnetismus sticky icon

Info nedostupné/Not available

 

SkriptaSkripta (PDF 4,7 MiB)

Sbírka příkladůSbírka (PDF 647 kiB)

Atomová a jaderná fyzika sticky icon

Info nedostupné/Not available

 

Fyzikální praktikum (mechanika) sticky icon

Info nedostupné/Not available

 

Návody k úlohám (ZIP 3,3 MiB)

 

Elektronická měření sticky icon

Info nedostupné/Not available