You are hereStudium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika

Studium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika


Laboratorní praxe, projekt 2 sticky icon

Předmět: Laboratorní praxe 2

Katedra/Zkratka: KEF/BLP2

Rok: 2019 2020

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Laboratorní praxe na výzkumných a vývojových pracovištích Katedry experimentální fyziky, Společné laboratoře optiky a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.

Přehled látky:
Laboratorní praxe na výzkumných a vývojových pracovištích Katedry experimentální fyziky, Společné laboratoře optiky a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.

Laboratorní praxe, projekt 1 sticky icon

Předmět: Laboratorní praxe 1

Katedra/Zkratka: KEF/BLP1

Rok: 2019 2020

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Laboratorní praxe na výzkumných a vývojových pracovištích Katedry experimentální fyziky, Společné laboratoře optiky a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.

Přehled látky:
Laboratorní praxe na výzkumných a vývojových pracovištích Katedry experimentální fyziky, Společné laboratoře optiky a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Dle vybraného tématu projektu.

Laboratorní praxe, projekt 3 sticky icon

Předmět: Laboratorní praxe 3

Katedra/Zkratka: KEF/BLP3

Rok: 2019 2020

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Laboratorní praxe na výzkumných a vývojových pracovištích Katedry experimentální fyziky, Společné laboratoře optiky a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.

Přehled látky:
Laboratorní praxe na výzkumných a vývojových pracovištích Katedry experimentální fyziky, Společné laboratoře optiky a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.

Rozpis přednášek ZANAN/ZANAT sticky icon

Jednotlivé přednášky mají různí přednášející podle níže uvedeného rozpisu.

Místo a čas: úterý 13.15–14.45 na učebně LP-5006

Základy nanotechnologií sticky icon

Předmět: Základy nanotechnologií

Katedra/Zkratka: KEF/ZANAN

Rok: 2019 2020

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Seznámení studenta s pojmem nanotechnologií, jejich aplikacemi a využívanými metodami.

Přehled látky:
Základy nanotechnologií Úvod do kvantové fyziky Nanoskopie Struktura nanomateriálů Pevnolátková příprava nanočástic Uhlíkové nanostruktury Fotonické nanostruktury Litografie Aplikace nanotechnologií v medicíně Aplikace nanotechnologií v životním prostředí Rizika nanotechnologií

Lékařská přístrojová technika 2 sticky icon

Předmět: Lékařská přístrojová technika 2

Katedra/Zkratka: KEF/LPT2

Rok: 2019 2020

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Diagnostické metody, diagnostické využití biopotenciálů, fonokardiografie, zobrazovací metody v lékařské diagnostice. CT, MRI, endoskopie, terapie.

Přehled látky:
Diagnostické metody1. Pojem biosignálu a jeho úloha v diagnosticko-informačním systému.2. Zesilovače biopotenciálů, snímací elektrody.3. Vznik, snímání a diagnostické využití biopotenciálů (EKG, EMG, EEG).4. Fonokardiografie, měření průtoku krve a minutového objemu, pletysmografie, měření tlaku krve, tepové frekvence.5. Přístroje pro měření mechaniky dýchání.6. Klasické rentgenové diagnostické metody (skiaskopie, skiagrafie).7. Zobrazovací metody v lékařské diagnostice. CT, MRI, Ultrazvuková diagnostika (zobrazení, měření toku krve)8. Endoskopické diagnostické (terapeutické metody) - konstrukce endoskopu.Terapeutické metody9. Defibrilátory, kardiostimulátory.10. Neuromuskulární stimulátory, urostimulátory, gastrostimulátory.11. Magnetoterapie, diatermie.12. Ultrazvuková terapie.13. Léčba ionizujícím zářením-nukleární medicína, radioterapie, Leksellův gama nůžChirurgické metody14. Kryochirurgie, elektrotomie a termokoagulace.15. Ultrazvuková chirurgie, aplikace rázové vlny.16. Lasery a jejich klinické využití.Náhrady orgánů17. Ventilační a anesteziologické systémy.18. Mimotělní oběh kardiopulmonální.19. Mimotělní oběh renální (hemodialýza, hemofiltrace, plazmaferéza)Podpora sluchu

 

PrezentacePrezentace (ZIP PDF 18 MiB)

PrezentacePřehledová prezentace (PDF 3,5 MiB)

Fyzika II (mech., molekul. fyz.) sticky icon

Předmět: Fyzika II (mech., molekul. fyz.)

Katedra/Zkratka: KEF/FYB2

Rok: 2019 2020

Garant: 'Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.'

Anotace: Vybrané kapitoly z mechaniky, kmitů a vln a molekulové fyziky a termodynamiky na úrovni základního kurzu fyziky.

Přehled látky:

  1. Úvod Veličiny a rovnice, skalární a vektorové veličiny, fyzikální zákony, jednotky a soustavy jednotek, mezinárodní soustava jednotek Système International d'Unités (SI).
  2. Mechanika Kinematika a dynamika hmotného bodu, druhy pohybů, skládání pohybů. Síla, pohybové zákony, pohybové rovnice. Inerciální a neinerciální soustavy, setrvačné síly, Coriolisova síla. Hybnost, impuls, mechanická práce, energie a výkon, moment hybnosti, zákony zachování, srážky částic. Gravitační a tíhové pole, vrhy a Keplerovy zákony. Mechanika tuhého tělesa, moment síly, skládání sil, hmotný střed, rovnováha tuhého tělesa. Otáčivý pohyb, moment setrvačnosti. Smykové tření a valivý odpor. Mechanika tekutin. Hydrostatický a aerostatický tlak, atmosférický tlak, Pascalův a Archimédův zákon. Hydrodynamika, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, proudění skutečné kapaliny, odpor prostředí. 1. test
  3. Molekulová fyzika a termika Atomová a molekulová stavba látek. Vnitřní energie, teplo, teplota a její měření, teplotní roztažnost, měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice, přenos tepla. Struktura a vlastnosti plynů, ideální plyn, stavová rovnice, Daltonův zákon. Kinetická teorie tepla, zákony termodynamiky, entropie, tepelné děje v plynech, Carnotův cyklus, tepelné a chladicí stroje. Struktura a vlastnosti pevných látek, deformace, Hookův zákon. Struktura a vlastnosti kapalin, povrchové napětí, kapilární jevy. Fázové přeměny, fázový diagram, trojný bod, kritický stav, zkapalňování plynů, vlhkost vzduchu. 2. test
  4. Mechanické kmity a vlny, akustika Kmity, kinematika a dynamika harmonických kmitů, kyvadlo. Skládání kmitů, rozklad kmitů na harmonické složky, nucené kmity, rezonance. Vlnění, postupné vlnění v řadě bodů, odraz a interference vlnění, stojaté vlnění, Huygensův princip, odraz a lom rovinné vlny, nerelativistický Dopplerův jev. Akustika, důsledky vlnové povahy zvuku, hladina intenzity a hlasitosti zvuku, fyzikální princip některých hudebních nástrojů, ultrazvuk. 3. test

 

Teoretická mechanika sticky icon

Předmět: Teoretická mechanika

Katedra/Zkratka: KEF/TMN

Rok: 2019 2020

Garant: 'Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.'

Anotace: Úvod do studia teoretické fyziky . Hamiltonovská formulace mechaniky. Úvod do mechaniky kontinua .

Přehled látky:
I. Úvod do studia teoretické fyziky II. Mechanika částice a soustav částic 1. Základní pojmy z kinematiky částice. Polohový vektor, trajektorie, rychlost, zrychlení, plošná rychlost. Přirozené složky rychlosti a zrychlení, rychlost a zrychlení v křivočarých souřadnicích. 2. Dynamika částice. Newtonovy zákony. Dvě základní úlohy dynamiky. Konkrétní problémy z dynamiky částice. 3. Soustava částic. D`Alembertův princip a pohybové rovnice soustavy částic. Hmotný střed soustavy. Klasické integrály pohybu. III. Lagrangeovská formulace mechaniky Soustavy podrobené vazbám. Klasifikace vazeb, virtuální posunutí. Princip virtuální práce a jeho aplikace na některé problémy rovnováhy soustav. Princip d`Alembertův-Lagrangeův. Lagrangeovy rovnice prvního a druhého druhu a jejich řešení pro některé konkrétní úlohy. IV. Mechanika tuhého tělesa 1. Základní pojmy z kinematiky tuhého tělesa. Translace a rotace tuhého tělesa. Tenzor setrvačnosti a momenty setrvačnosti. 2. Pohyb tuhého tělesa s pevným bodem. Eulerovy rovnice. Pohyb setrvačníků. V. Hamiltonovská formulace mechaniky 1. Hamiltonův princip. Hamiltonovy kanonické rovnice. 2. Fázový prostor a fázové trajektorie. Kanonické transformace a jejich invarianty. Zákony zachování. VI. Vybrané problémy teoretické mechaniky Pohyb částice s proměnnou hmotností. Pohyby v rotujících soustavách. Malé kmity mechanických soustav a některé problémy stability mechanických systémů. VII. Úvod do mechaniky kontinua 1. Tenzor napětí. Síly objemové a plošné. Vektor napětí. Rovnice rovnováhy kontinua. Pohybové rovnice kontinua. 2. Vektor posunutí a tenzor deformace. Translační, rotační a deformační pohyb kontinua. 3. Základy mechaniky pružných těles 4. Zobecněný Hookův zákon. Rovnice rovnováhy izotropního pružného tělesa. Některé aplikace. Pohybové rovnice izotropního pružného tělesa. 5. Kmity a vlny v pružném tělese. Chvění pružných těles. Rovnice struny. VIII. Základy mechaniky tekutin 1. Statika tekutin. 2. Pohybové rovnice ideální tekutiny, jejich integrály. Nevířivé proudění. 3. Pohyb vazké tekutiny. Navierova-Stokesova rovnice a teorie podobnosti.

 Stránka se studijními materiály

Praktikum z elektroniky sticky icon

Předmět: Praktikum z elektroniky

Katedra/Zkratka: KEF/PEL

Rok: 2019 2020

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Soubor praktických úloh z elektroniky.

Přehled látky:
Měření vlastností pasivních polovodičových dvojpólů Vlastnosti usměrňovačů střídavého proudu - jednocestné a dvojcestné usměrňovače, vyhlazování, činitel stabilizace Měření statických charakteristik bipolárního tranzistoru a jednostupňový tranzistorový zesilovač Statické aplikace operačních zesilovačů - (ne)invertující zesilovače, sumátory, usměrňovač Dynamické aplikace operačních zesilovačů - derivátory, integrátory, aktivní filtry, syntetické indukčnosti Kombinační logické obvody - základní hradla, realizace logických funkcí, sčítačky, multiplexory Sekvenční logické obvody - klopné obvody, posuvné a kruhové registry, čítače Harmonická analýza elektrických signálů - spektrum sinusového, obdélníkového a usměrněného signálu, zkreslení zesilovače v saturaci Časovač 555

 

SkriptaSkripta (PDF 2,2 MiB)