You are hereStudium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika

Studium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika


Inovace měřicích metod a metodických postupů v nanomateriálovém výzkumu

Projekt studentské grantové soutěže Inovace měřicích metod a metodických postupů v nanomateriálovém výzkumu slouží k podpoře práce studentů v laboratořích během jejich studia. Do projektu je zapojeno 16 studentů magisterského a doktorského studia a je z něj studentům vypláceno stipendium. Projekt pokrývá následující témata:

Témata bakalářských prací – učitelské

Vypsaná témata bakalářských prací

  • RNDr. Renata Holubová, CSc.
    • Problémové úlohy pro výpočtová cvičení z termodynamiky
    • Transport vlhkosti – od teorie po praktické experimenty
  • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
    • Akustika hudebních nástrojů

Organizace výuky PELMA

Starter kitPro výuku Praktik z elektronických měření jsou v systému STAG rezervovány 3 hodiny týdně, ale týdenní dotace jsou jen 2 hodiny. Výuka proto neprobíhá každý týden, ale je střídavě rozvržena na dvoj- nebo trojhodinové bloky, jejichž rozpis je zde uveden.

V předposledním týdnu je navíc exkurze do elektronické laboratoře do Holic.

Studijní obor Přístrojová fyzika

Studijní obor „Přístrojová fyzika“ vychovává absolventy k tvořivému přístupu k experimentální práci v oborech experimentální techniky a připravuje na týmovou spolupráci s pracovníky fyzikálního i inženýrského zaměření, tedy na práci v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky a technických oborů. Studenti absolvují postupně základní kurs matematiky a fyziky spolu s vyváženou příměsí informatiky a programování, elektroniky a přístrojové fyziky. Značná pozornost je věnována moderním elektronickým měřícím metodám. Bakalářské studium končí bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Novinkou je možnost zvolit si jednu ze specializací na Číslicové měřící systémy, Optické a laserové technologie nebo Přístroje pro astronomii a astrofyziku.

Laboratorní praxe oboru Nanotechnologie

Studium navazujícího magisterského oboru Nanotechnologie začíná úvodním kurzem KEF/BAT, během kterého studenti, kteří projeví zájem, navštíví nanotechnologické laboratoře v Holicích a optické laboratoře na Envelopě. Během exkurzí si studenti vyberou téma či techniku, na které by chtěli založit svou diplomovou práci a vyžádají si souhlas příslušného školitele.

Základní informace pro zájemce o studium na Univerzitě Palackého

Obecnější informace o studiu na Univerzitě Palackého, o podmínkách, možnostech, podávání přihlášek a o tom, co nabízí univerzita i město Olomouc v různých oblastech studentského života nabízí rozcestník www.studuj.upol.cz.

Průběh výuky PELMA

Doplňující informace o průběhu výuky a podmínkách pro získání kolokvia.

Průběh výuky BLP1

Laboratorní praxi ve výuce BLP1 absolvujete v termínu od 18. 11. do 19. 12. 2014 v konkrétní laboratoři dle předchozího výběru a konzultace s konkrétním vedoucím. Časový rozvrh a obsah praxe je plně v kompetenci vašeho vedoucího.

Obhajoba projektů v BLP3

Obhajoba výsledků třetího laboratorního projektu (BLP3) proběhne 19. 12. 2014 od 9 hodin, zřejmě na učebně LP-4024. Závěrečné práce ve formátu PDF zašlete do 16. 12. 2014 na email milan.vujtek@upol.cz.
Součástí obhajoby bude prezentace (v češtině) s následnou diskuzí. Doporučená délka prezentace je 15 minut.

Nanomagnetismus

Předmět: Nanomagnetismus

Katedra/Zkratka: KEF/BMAG

Rok: 2017 2018

Garant: 'doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.'

Anotace: Magnetické vlastnosti nanostruktur.

Přehled látky:
1. Úvod do nanomagnetismu. 2. Izolované magnetické momenty. 3. Problematika okolního prostředí a jeho vliv na magnetické vlastnosti. 4. Magnetické interakce. 5. Uspořádání a magnetické struktury. 6. Měření magnetického uspořádání. 7. Magnetická uspořádání a porušená symetrie. 8. Magnetické vlastnosti nanostrukturních materiálů (povrchové a jevy spojené s konečným rozměrem částic, motivace a anizotropie ultramalých systémů, jednodoménovost, superparamagnetismus, kolektivní magnetické excitace, povrchové jevy, spinové sklánění, mezičásticové interakce (Chantellův model, popis interakcí, DBF model, M?rupův model, porovnání DBF a M?rupova modelu, režim silných mezičásticových interakcí)). 9. Kvantové fázové přechody, magnetické vlastnosti tenkých filmů a několikanásobných 10. Magnetorezistance (spontánně spinově rozštěpené vodivostní a valenční pásy, magnetoresistance feromagnetik, anizotropní magnetoresistance (AMR), obrovská magnetoresistance (GMR), výměnná anizotropie, kolosální magnetoresistance (CMR), extraordinární Hallův jev). 11. Frustrace, spinová skla a neuspořádané magnetické nanostruktury. 12. Magnetooptické jevy v nanostrukturách. 13. Organické magnety a základy spintroniky. 14. Oxidy železa - kandidáti magnetických nanostruktur pro praktické využití.