You are hereStudium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika

Studium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika


Diplomový seminář 3 sticky icon

Předmět: Diplomový seminář 3

Katedra/Zkratka: KEF/DIPA3

Rok: 2017 2018

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Dokončení experimentů a sepsání diplomové práce.

Přehled látky:
Dokončení experimentů a sepsání diplomové práce.

Diplomový seminář 2 sticky icon

Předmět: Diplomový seminář 2

Katedra/Zkratka: KEF/DIPA2

Rok: 2017 2018

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Experimentální řešení zvolené problematiky.

Přehled látky:
Experimentální řešení zvolené problematiky.

Diplomový seminář sticky icon

Předmět: Diplomový seminář

Katedra/Zkratka: KEF/BDS

Rok: 2017 2018

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Pravidelná prezentace a diskuze výsledků získaných při řešení diplomové práce s ostatními studenty a pracovníky katedry.

Přehled látky:
Pravidelná prezentace a diskuze výsledků získaných při řešení diplomové práce s ostatními studenty a pracovníky katedry.

Diplomový seminář 1 sticky icon

Předmět: Diplomový seminář 1

Katedra/Zkratka: KEF/DIPA1

Rok: 2017 2018

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Volba tématu diplomové práce. Zpracování literární rešerše a osvojení si metodik pro experimentálního řešení problému.

Přehled látky:
Volba tématu diplomové práce. Zpracování literární rešerše a osvojení si metodik pro experimentálního řešení problému.

Technické materiály a technologie 2 sticky icon

Info nedostupné/Not available

Základy nauky o materiálu 2 sticky icon

Předmět: Základy nauky o materiálu 2

Katedra/Zkratka: SLO/ZNM2

Rok: 2017 2018

Garant: 'RNDr. Petr Schovánek'

Anotace: Získání přehledu o technických kovových i nekovových materiálech (včetně jejich moderních forem) a technologiích jejich výroby.

Přehled látky:
Tradiční technologie výroby technických materiálů ( železa a jeho slitin, hliníku, skla) Neželezné kovy a jejich slitiny (vlastnosti, použití, značení ) Slinuté kovové materiály Nekovové technické materiály - plasty - sklo - keramika Kompozitní materiály Krystalické materiály (monokrystal, polykrystal) Výroba monokrystalů Inteligentní materiály

Fotonické nanostruktury 2 sticky icon

Předmět: Fotonické nanostruktury 2

Katedra/Zkratka: SLO/BFN2

Rok: 2017 2018

Garant: 'Ing. Jaromír Křepelka, CSc.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Cílem je získat základní znalosti o nelineárních (parametrických) procesech a jejich využití pro konstrukci fotonických nanostruktur, především nelineárních vrstevnatých struktur s porozuměním jejich kvantově statistickým projevům.

Přehled látky:
- Nelineární polarizace a popis nelineárních parametrických procesů. Druhá harmonická a subharmonická, Ramanův a Brillouinův rozptyl. - Různé druhy fotonických nanostruktur. Nelineární jevy spojené s povrchovými stavy. - Metody popisu nelineárních jevů ve strukturách s výrazně lokalizovaným optickým polem. Klasický a kvantový popis. - Spontánní sestupná frekvenční konverze v nelineárních vrstevnatých, periodicky-pólovaných a vlnovodných strukturách. Generace fotonových párů, kvantová provázanost fotonových párů. Vybrané aplikace fotonových párů. - Statistické vlastnosti světla. Generace stlačeného světla v moderních fotonických strukturách. Vlastní módy s ohledem na stlačení kvantových fluktuací. Distribuovaná zpětná vazba a podmínky na maximální zesílení nelineární interakce. - Fotopulzní statistiky ve spontánní i stimulované sestupne frekvenční konverzi.

Laserové technologie v praxi 2 sticky icon

Předmět: Laserové technologie v praxi 2

Katedra/Zkratka: SLO/LTP2

Rok: 2017 2018

Garant: 'RNDr. Hana Chmelíčková'

Anotace: Seznámit studenty s využitím laseru jako nástroje pro opracování materiálu, teoreticky i na praktických experimentech v laserové laboratoři.

Přehled látky:
1. Klasifikace laserových technologií řezání, vrtání, svařování a ovlivnění povrchu, soubor pracovních parametrů, vhodné typy laserů 2. Modelování teplotních polí v ovlivněných materiálech 3. Stavba průmyslového laserového systému a jeho řízení, pracovní parametry laseru KLS 264-102 4. Laserové řezání 5. Laserové svařování 6. Laserové povrchové aplikace 7. Zobrazení ovlivněných vzorků (metalografická analýza, měření drsnosti povrchu) 8. Bezpečnost práce s laserovými průmyslovými systémy

Fyzika pevných látek sticky icon

Předmět: Fyzika pevných látek

Katedra/Zkratka: SLO/PL

Rok: 2017 2018

Garant: 'doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.'

Anotace: Podat stručný přehled základů fyziky pevných látek. Postupuje se od popisu geometrie uspořádání krystalů. Pravidelné uspořádání umožňuje popis pomocí energetických pásů a elementárních excitací jako jsou fonony, plazmony, excitony.

Přehled látky:
1. Prostorové uspořádání krystalu, krystalová mřížka, primitivní buňka. 2. Difrakce na krystalu, reciproká mřížka, Braggův zákon rozptylu, Brillouinova zóna. 3. Krystalová vazba, iontové, kovalentní, kovové krystaly, krystaly inertních plynů. 4. Kmity mřížky, akustické, optické fonony, disperzní závislosti, tepelné vlastnosti. 5. Kovy, Fermiho plyn volných elektronů, tepelné a elektrické vlastnosti. 6. Energetické pásy, Blochův teorém, Blochovy funkce, ústřední rovnice. 7. Polovodiče, disperzní závislosti reálných materiálů (Si, Ge, GaAs). 8. Fermiho plochy v kovech, přiblížení téměř volných elektronů, metoda těsné vazby. 9. Kvazičástice, plazmony, polaritony, excitony. 10. Pokročilé kapitoly, supravodivost, elektrické a magnetické vlastnosti.

Učebnice (PDF, 14 MiB)

Číslicové měřicí systémy 4 sticky icon

Předmět: Číslicové měřicí systémy 4

Katedra/Zkratka: KEF/ČMS4

Rok: 2017 2018

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Cílem kurzu je seznámení studentů s nejnovějšími trendy v číslicové měřicí technice v návaznosti na všechny předešlé kurzy tohoto předmětu (ČMS 1-3).

Přehled látky:
" Programování číslicových měřicích systémů, tvorba náročných aplikací využívajících měřicí karty digitálního osciloskopu (NI PCI-5124), funkční generátor (NI PCI 5401), programování systému PXI (kontrolér PXI-8156B, digitální osciloskop PXI-5102, funkční generátor PXI-5401), tvorba aplikací pracujících v reálném čase, využití FPGA polí, programování systému CompactRIO, . " Pokročilé programování v LabVIEW, využití dalších nástrojů LabVIEW (programové balíčky) " Tvorba komplexních měřicích systémů. - Zpracování signálu a analýza dat v SW Wolfram Mathematica.