You are hereKA5

KA5


Klíčová aktivita 5: Inovace magisterského studia Aplikované fyziky

Laboratorní prezentace aplikačního využití difrakce v biologii

Pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského oboru APLIKOVANÁ FYZIKA byla, v rámci inovace předmětu Experimentální techniky a měřicí metody 2 (SLO/EXTM2), uskutečněna prezentace aplikačního využití difrakce v biologii.

Laboratorní demonstrace činnosti prostorového modulátoru světla

Pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského oboru APLIKOVANÁ FYZIKA byla, v rámci inovace předmětu Experimentální techniky a měřicí metody 2 (SLO/EXTM2), uskutečněna demonstrace činnosti prostorového modulátoru světla.

Praktické cvičení v laboratoři ‑ stavba Michelsonova interferometru

Pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského oboru APLIKOVANÁ FYZIKA bylo, v rámci inovace předmětu Experimentální techniky a měřicí metody 2 (SLO/EXTM2), připraveno praktické cvičení v laboratoři zaměřené na stavbu Michelsonova interferometru.

Laboratorní demonstrace optické difrakce a její využití

Pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského oboru APLIKOVANÁ FYZIKA byla, v rámci inovace předmětu Experimentální techniky a měřicí metody 2 (SLO/EXTM2), uskutečněna praktická demonstrace v laboratoři optického jevu difrakce a jeho využití.

Laboratorní demonstrace využití fraktálů v optice

Pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského oboru APLIKOVANÁ FYZIKA byla, v rámci inovace předmětu Experimentální techniky a měřicí metody 2 (SLO/EXTM2), uskutečněna praktická (laboratorní) demonstrace využití fraktálů v optice.

Experimentální techn. a měř. metody

V rámci klíčové aktivity 5 byly inovovány stávající předměty Experimentální techn. a měř. metody 2 a 3. Na základě zkušeností byly některé části kurzu doplněné o výukovou podporu, laboratorní prezentace a cvičení. Při inovaci byl využit software pořízený z prostředků projektu.

Základy nauky o materiálu 1

Předmět: Základy nauky o materiálu 1

Katedra/Zkratka: SLO/ZNM1

Rok: 2017 2018

Garant: 'RNDr. Petr Schovánek'

Anotace: Seznámit studenty se základními pojmy nauky o materiálu, vnitřní stavbou kovů, fázemi v kovových soustavách. Podat přehled o slitinách železa, jejich struktuře, vlastnostech a základních metodách jejich modifikace. Seznámit s neželeznými a nekovovými technickými materiály.

Přehled látky:
Technické materiály - přehled Kovy - slitiny železa, neželezné kovy Nekovové materiály - plasty, sklo, keramika Materiálové vlastnosti technických materiálů Typy vazeb atomů Vnitřní stavba kovů Krystalická stavba kovů - mřížka, krystalografie Reálná mřížka - defekty Základy termodynamiky - termodynamika kovů - difúze - fázové transformace Krystalizace kovů a slitin Vzájemná rozpustnost kovů Tuhý roztok Rovnovážné diagramy Eutektická, eutektoidní, peritektická přeměna Krystalizace slitin železa - rovnovážné diagramy Alotropické přeměny Strukturní součásti ocelí a litin ARA a IRA diagram Základy tepelného zpracování Značení ocelí a litin

Elektronová mikroskopie

Elektronová mikroskopie (přednáška, PDF 57 MiB)

Úvod do moderních technologií 1

Předmět: Úvod do moderních technologií 1

Katedra/Zkratka: SLO/UMT1

Rok: 2017 2018

Garant: 'RNDr. Petr Schovánek'

Anotace: Seznámit studenty s vlastnostmi materiálů a metodách jejich zkoušení. Praktické seznámení s metodami přípravy metalografických vzorků. Objasnit principy tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů. Představit tradiční i moderní technologie odlévání, tváření, obrábění, dělení a spojování materiálů. Realizace exkurze na pracoviště využívající moderní technologie výroby či zpracování technických materiálů.

Přehled látky:
Materiálové zkušebnictví - mechanické vlastností materiálů - technologické vlastnosti materiálů - vnitřní vady materiálů - nanoindentace Degradační procesy v materiálech Základy metalografie - příprava vzorků - hodnocení vzorků Technologie obrábění - třískové obrábění ( soustružení ) - mnohabřitové obrábění ( broušení ) Metalurgie ve strojírenství - výroba odlitků - technologie tváření (za tepla, za studena ) - tepelné zpracování kovů - chemicko-tepelné zpracování kovů Dělení materiálů - klasifikace metod Spojování materiálů - typy mechanických spojů - tepelné metody ( svařování, pájení ) - lepení Technologické aplikace laserů Exkurze

Přehled metod svařování (přednáška, PDF 4 MiB)

Aplikované nanotechnologie 1

Předmět: Aplikované nanotechnologie 1

Katedra/Zkratka: KEF/APNA1

Rok: 2017 2018

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Předmět seznamuje studenty s aplikací fyzikálních poznatků v oblasti nanosvěta. Obsahově navazuje na "Fyzikální základy nanotechnologií I" a po jeho absolvování by student měl být seznámen se způsobem, jakým se nanostruktury vytvářejí a jakými metodami se charakterizují jejich vlastnosti.

Přehled látky:
* Mikroskopické metody pro nanoměřítko * * Mikroskopie atomárních sil (AM-AFM, FM-AFM, příprava nanovzorků), TERS * * Elektronová mikroskopie (SEM, TEM), příprava nanovzorků * * Elektronová tomografie * Metody tvorby nanostruktur * * Základy tvorby nanostruktur * * Litografie (princip, rezisty, subtraktivní a aditivní techniky) * * Tvorba vrstev (napařování, naprašování, CVD, MBE) * * Litografie elektronovým a iontovým svazkem * * Softlitografické techniky (nanoimprint, mikrokontaktní tisk) * * Samouspořádání a samouspořádané monovrstvy, depozice molekulárních filmů * * Nanolitografie skenující sondou (atomární, elektrické, silové a další techniky) * * DNA nanokonstrukce * Nanočástice * * Definice a základní vlastnosti nanočástic * * Příprava nanočástic (tvar nanočástic, fyzikální a chemické metody), stabilizace * * Aplikace nanočástic (katalýza, optické a magnetické vlastnosti, bioaplikace) * * Ferofluidy a koloidní krystaly * Nanodráty - definice, výroba a aplikace * Uhlíkové nanostruktury * * Fulereny (příprava a vlastnosti), fulerity, fuleridy * * Grafen * * Nanotrubičky, výroba, vlastnosti, aplikace * Další nanosystémy * * Dendrimery, supramolekuly, blokové polymery * * Micely, nanovlákna * Manipulace s nanoobjekty * * Manipulace pomocí SPM a FIB * * Optická a magnetická pinzeta * * Nanomanipulátory * * Mikronástroje * Biomimetika * Počítačové simulace nanostruktur * Nanofotonika