You are hereZKM

ZKM


Předmět: Základy kvantové mechaniky

Katedra/Zkratka: SLO/ZKM

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.'

Anotace: Podat úvodní přehled do kvantové mechaniky.

Přehled látky:
1. Historický úvod, kvantová hypotéza a. záření černého tělesa, Planckův zákon, spektra atomů b. Fotoefekt, Comptonův rozptyl c. de Broglieho hypotéza 2. Postuláty kvantové mechaniky a. Stav fyzikálního systému, princip superpozice, pozorovatelné veličiny b. Pravděpodobnostní charakter měření c. Předpovědi, střední hodnoty 3. Schrödingerova rovnice a. Hustota pravděpodobnosti, interpretace vlnové funkce, normalizace. b. Volná částice, rovinné vlny. 4. Relace neurčitosti a. Nekompatibilní pozorovatelné veličiny, komutátor, závislost výsledků na pořadí měření 5. Jednoduché kvantověmechanické systémy a jejich spektra a. Pravoúhlá potenciálová jáma a bariéra b. Rozptyl a tunelový jev c. Harmonický oscilátor, posunovací operátory. 6. Moment hybnosti, Spin a. Kvantování momentu hybnosti b. Komutační relace c. Spin elektronu, Stern-Gerlachův experiment 7. Atom vodíku a. Kvantová čísla, vlastnosti stacionárních stavů, spektrum.