You are hereZF2

ZF2


Předmět: Základy fotoniky 2

Katedra/Zkratka: SLO/ZF2

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Student se seznámí se základními znalostmi z oblasti moderní fotoniky, se strukturami používanými pro vedení, manipulaci a detekci optických polí. Budou studovány jak planární vlnovody, tak i vlnovody vláknové. Pozornost bude věnována různým pasivním i aktivním optickým a optoelektronickým prvkům jako jsou modulátory, atenuátory, deflektory, atd. Budou analyzovány základní vlastnosti tenkých vrstev jak lineárních, tak i nelineárních. Přednáška bude doplněna exkurzí v laboratoři nelineární kvantové optiky.

Přehled látky:
1. Vlnová rovnice pro monochromatické vlny, její řešení v planárním vlnovodu, TE a TM módy. 2. Vláknová optika, módy v radiálně symetrických systémech, různé druhy vláken, strukturovaná vlákna. 3. Složitější prvky vláknové a nelineární optiky - děliče, izolátory, atenuátory, modulátory. 4. Detektory klasické i jednofotonové. 5. Detektory s rozlišením počtu fotonů. 6. Polovodičové optické prvky - diody, lasery. 7. Tenké vrstvy - lineární vlastnosti. Optické filtry. 8. Nelineární tenké vrstvy jako perspektivní struktury pro nelineární fotoniku. 9. Exkurze do laboratoře nelineární kvantové optiky ve SLO.