You are hereZF1

ZF1


Předmět: Základy fotoniky 1

Katedra/Zkratka: SLO/ZF1

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Student se seznámí se základními znalostmi z oblasti moderní fotoniky. Pozornost bude věnována různým zdrojům záření, zejména laserům. Princip činnosti laseru bude objasněn na úrovni kinetického modelu. Budou diskutovány četné aplikace laserů. Budou probírány základy nelineární fotoniky, různé druhy nelineárních procesů. Bude zmíněna možnost generovat neklasické stavy světla v těchto procesech, zejména stlačené stavy a stavy tvořené fotonovými páry. Jejich využití ve fundamentálních fyzikálních experimentech i metrologii bude diskutováno. Přednáška bude doplněna exkurzí v laboratoři nelineární kvantové optiky.

Přehled látky:
1. Zdroje optického záření. 2. Princip laseru jako zdroje koherentního záření, kinetické rovnice. 3. Optické rezonátory z pohledu laserové fyziky. 4. Režimy činnosti laseru. 5. Různé druhy laseru. 6. Maxwellovy rovnice v nelineárním prostředí, vlnová rovnice, nelineární polarizace. 7. Původ nelineárního chování optických polí, model vázaného elektronu v optickém poli. 8. Nelineární jevy 2. řádu. 9. Nelineární jevy 3. řádu. 10. Generace druhé harmonické - model. 11. Kerrovská nelinearita, automodulace fáze, samofokusace svazku. 12. Světlo se stlačenými amplitudovými fluktuacemi. 13. Generace a aplikace fotonových párů. 14. Exkurze do laboratoří kvantové nelineární optiky SLO.